Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαία Γνωμικά


ancient greek quotes

σελίδα 6 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»
  Αξιολόγηση
Εξ όνυχος τον λέοντα.

Αλκαίος, 7-6ος αιών π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

(ερμηνεία: Ο άξιος φαίνεται και από τις μικρές λεπτομέρειες)

άρεσε σε 37
Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

μτφρ: Οι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς.

άρεσε σε 91
Ο κακώς διανοηθείς περί των οικείων, ουδέποτε καλώς βουλεύεται περί των αλλοτρίων.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: αυτός που έχει κανονίσει άσχημα τα δικά του δεν μπορεί ποτέ να σκέφτεται σωστά για τα ξένα

άρεσε σε 60
Ο μη χείρων, βέλτιστος.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 51
Όψιν είδες, περί της γνώμης μη εξέταζε.

απόδοση: μπορείς να κρίνεις τον άλλο από την όψη χωρίς να χρειαστεί να εξετάσεις τις απόψεις του

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 8
Τοσούτου άξιος έκαστός εστιν, όσου άξιά εστι ταύτα περί ά εσπούδακεν.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ –  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 3

μτφρ: αξίζει κανείς τόσο όσο αξίζουν τα πράγματα με τα οποία ασχολήθηκε συστηματικά

άρεσε σε 20
Δόκιμος ανήρ και αδόκιμος ουκ εξ ών πράσσει μόνον, αλλά και εξ ών βούλεται.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ο άξιος και ο ανάξιος δεν φαίνονται μόνο από όσα κάνουν, αλλά και από όσα θέλουν

άρεσε σε 4
  
  Αξία & Ικανότητα
Είς εμοί μύριοι, εάν άριστος εί.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

άρεσε σε 154
Είς, αλλά λέων.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 33
Τω κρατίστω.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

(Η υπόδειξή του για το ποιος θα είναι ο διάδοχός του. Τα τελευταία του λόγια…)

άρεσε σε 119
Άξιος της νηός ο ναύκληρος.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

άρεσε σε 11
Με την όψιν καλλωπίζου, αλλ’ εν τοις επιτηδεύμασιν ίσθι καλός.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: να φροντίζεις την εμφάνισή σου, αλλά [προπαντός] να είσαι καλός στη δουλειά σου

άρεσε σε 41
Αετού γήρας κορύδου νεότης.

μτφρ: του αετού τα γηρατειά ισοδυναμούν με του κορυδαλλού τα νιάτα.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 37
Εισί γάρ δή οι περί τάς τελετάς ναρθηκοφόροι μέν πολλοί, βάκχοι δε τε παύροι.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

μτφρ: πολλοί έλαβαν μέρος εις τα [Ελευσίνια]μυστήρια αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί

άρεσε σε 40
Το γαρ ευ πράττειν παρά την αξίαν, αφορμήν του κακώς φρονείν τοις ανοήτοις γίγνεται.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: το να πετυχαίνεις χωρίς να το αξίζεις, ωθεί τους ανόητους να σκέφτονται άσχημα

άρεσε σε 31
Παρ’ εμοί, ω μειράκιον, ανδραγαθίας εισίν ού πατραγαθίας τιμαί.

Αντίγονος Α΄, 382-301 π.X., Βασιλιάς της Μακεδονίας

μτφρ: για μένα παιδάκι μου, τα αξιώματα δίνονται για ανδραγαθίες, όχι για πατραγαθίες

(προς το γιο του που ήθελε κάποιο αξίωμα)

άρεσε σε 9
Κάμηλος και ψωριώσα πολλών όνων φορτία ανατίθεται.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 11
Ορθόν ούν είναι χρη, ουχί ορθούμενον.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' γ’ 5

μτφρ: πρέπει να είσαι όρθιος, όχι να κρατιέσαι όρθιος [από τους άλλους]

άρεσε σε 22
Τας δ’ αρετάς λαμβάνομεν ενεργήσαντες πρότερον, ώσπερ και επί των άλλων τεχνών.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος – Ηθ. Νικομαχεια Β’,1.4

άρεσε σε 9
  
  Αρετή
Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 42
Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οί ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής.

Πέρσης στρατηγός για τους Έλληνες το 480 π.Χ.

άρεσε σε 45
Πόλεμος γαρ σχολείον αρετής εστί

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 137
Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 289

μτφρ: μπροστά από την αρετή οι αθάνατοι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα

άρεσε σε 34
Αρετής απάσης σεμνός ηγείται λόγος.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 27
Ενός εκάστου αρετή τριάς: σύνεσις και κράτος και τύχη.

απόδοση: στον καθένα υπάρχουν τρεις αρετές: Η σύνεση, η δύναμη και η [καλή] τύχη

Ίων ο Χίος

άρεσε σε 8
Αρετής οικείον είναι, κακίας αλλότριον.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

άρεσε σε 41
Πας γαρ ο τ’ επί γης και υπό γης χρυσός αρετής ουκ αντάξιος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 21
Αναφαίρετον όπλον αρετή.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 28
Αλέξανδρος την Ιλιάδα αρετής εφόδιον ενόμιζε.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 19
Κτήσαι καλοκαγαθίαν, θεραπείαν, ευσέβειαν, παιδείαν, σωφροσύνην, αλήθειαν, πίστιν, εμπειρίαν, επιδεξιότητα, εταιρίαν.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 17
Της τελείας αρετής είδη τέτταρα· έν μεν φρόνησις, έν δε δικαιοσύνη, άλλο δ' ἀνδρεία, ταέταρτον σωφροσύνη.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 41
Δυσάγωγόν εστι προς αρετήν το γένος των ανθρώπων, δια το προς ηδονήν πολλάκις επιρρεπές.

Μέγας Βασίλειος, 330-379, Πατέρας της Εκκλησίας

άρεσε σε 29
Πενία αυτοδίδακτος αρετή.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 54
Το κατά Φύσιν ζην, ταυτό του κατ' Αρετήν ζην.

Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 16
Ταμιείον εστί αρετής η σωφροσύνη.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 6
Τας δ’ αρετάς λαμβάνομεν ενεργήσαντες πρότερον, ώσπερ και επί των άλλων τεχνών.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος – Ηθ. Νικομαχεια Β’,1.4

άρεσε σε 9
  
  Εγκράτεια
Γλώσσης, γαστρός, αιδοίων κρατείν.

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

μτφρ: να είσαι συγκρατημένος στη γλώσσα, στην κοιλιά και στα γεννητικά όργανα

άρεσε σε 64
Υφ’ ηδονής ο φρόνιμος ουχ αλίσκεται.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 11
Μη δια φόβον, αλλά δια το δέον απέχεσθε αμαρτημάτων.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: όχι από φόβο, αλλά επειδή έτσι είναι το σωστό πρέπει να απέχει κανείς από τα αμαρτήματα [και τις αδικίες]

άρεσε σε 47
Εγκράτεια και σώματι αγαθόν προς γαρ υγείην αυτώ ξυμμάχεται και σωφροσύνην εν ψυχή τίκτει.

Ευσέβιος ο Καισαρείας, 279-339 μ.Χ., Πατέρας της εκκλησίας & ιστορικός

άρεσε σε 9
Υφ’ ων κρατείσθαι την ψυχήν αισχρόν, τούτων εγκράτεια άσκει πάντων: κέρδους, οργής, ηδονής, λύπης.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 10
Ανέχου και απέχου.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

μτφρ: να έχεις υπομονή και εγκράτεια.

άρεσε σε 131
Κρατεί ηδονής ουχ’ ο απεχόμενος, άλλ’ ο χρώμενος μεν, μη προεκφερόμενος δε.

Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Εγκρατής στις απολαύσεις δεν είναι ο απέχων, αλλά αυτός που τις γεύεται χωρίς να παρεκτρέπεται

άρεσε σε 56
Μήτ’ εν ηδοναίς εκλύτους είναι μήτ’ εν ταις οργαίς εκπαθείς και θηριώδεις.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: ούτε στις ηδονές πρέπει να είμαστε αχαλίνωτοι ούτε στους θυμούς παράφοροι και θηριωδεις

άρεσε σε 16
Ουδείς ελεύθερος εαυτού μη κρατών.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 33
  
  Ευφυΐα
Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή

άρεσε σε 113
Τοσούτω διαφέρει η φρόνησις των άλλων αρετών, όσω η όρασις των άλλων αισθήσεων.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

άρεσε σε 25
Κράτιστον κτημάτων ευβουλία.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αντιγόνη

μτφρ: το πιο καλό απόκτημα είναι η ορθή κρίση

άρεσε σε 43
Όφις Έλλην ο ποικίλος.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

(πικρό και πολυσήμαντο σχόλιο του Πέρση χιλίαρχου Ρωξάνη, για τον Θεμιστοκλή)

άρεσε σε 36
  
  Σοφία
Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.

Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

άρεσε σε 228
Σοφία μόνον κτημάτων αθάνατον.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

άρεσε σε 36
Ανδρί σοφώ πάσα γη βατή, ψυχής γαρ αγαθής πατρίς ο ξύμπας κόσμος.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

άρεσε σε 50
Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 132
Σκαιοίσι πολλοίς είς σοφός διόλλυται.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: ανάμεσα σε πολλούς αγροίκους, ένας σοφός χάνεται

άρεσε σε 50
Σοφός Σοφοκλής, σοφότερος Ευριπίδης, ανδρών δ’ απάντων Σωκράτης σοφότατος

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

(από την Παλατινή Ανθολογία)

άρεσε σε 76
Χρήσιμ’ ειδώς ουχ ο πολλά ειδώς σοφός.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

μτφρ: σοφός είναι εκείνος που ξέρει χρήσιμα, όχι πολλά

άρεσε σε 77
Ει το τρέφειν πώγωνα δοκείς σοφίαν περιποιείν, και τράγος ευπώγων αίψ’ όλος εστὶ Πλάτων.

Λουκιανός, 120-180 μ.Χ., Σύρος συγγραφέας

μτφρ: αν το να έχεις γένια νομίζεις ότι φέρνει σοφία, τότε και ο τράγος θα ήταν Πλάτων

άρεσε σε 80
Έτερος εξ ετέρου σοφός το τε πάλαι το τε νυν.

Βακχυλίδης, 518-452 π.Χ., Αρχαίος Χορικός ποιητής

μτφρ: ο καθένας γίνεται σοφός από τον άλλον, και παλιά και τώρα

(εξηγώντας γιατί χρησιμοποιεί φράσεις του Σιμωνίδη του Κείου και όχι μόνο δικές του)

άρεσε σε 11
Ου γαρ δειν επιτάττεσθαι τον σοφόν αλλ’ επιτάττειν, και ου τούτον ετέρω πείθεσθαι αλλά τούτω τον ήττον σοφόν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: Ο σοφός δεν πρέπει να δέχεται εντολές αλλά να διατάζει, και όχι αυτός να υπακούει σε άλλους αλλά σε αυτόν να υπακούν οι λιγότερο σοφοί.

άρεσε σε 12
  
  Κατανόηση
Ίνα τω παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τον λόγον…

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

άρεσε σε 9
Ανέγνων, έγνων, κατέγνων.

Ιουλιανός ο Παραβάτης, 331-363 μ.Χ., Βυζαντινός Αυτοκράτορας

μτφρ: το διάβασα, το κατάλαβα, το απέρριψα

(όταν διάβασε βιβλίο με χριστιανικό περιεχόμενο)

άρεσε σε 76
Σοφόν το σαφές.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Ορέστης

άρεσε σε 58
Τα αφανή τοις φανεροίς τεκμαίρου.

Σόλων, 630-560 π.χ., Αρχαίος Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

μτφρ: αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται

άρεσε σε 75
Αμαθέστερον πως ειπέ και σαφέστερον.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Βάτραχοι

μτφρ: πες κάτι κάπως λιγότερο μορφωμένο και πιο σαφές

άρεσε σε 22
Ακούσας νόει.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 13
Πρόσεχε τω υποκειμένω ή τη ενεργεία ή τω δόγματι ή τω σημαινομένω.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' η’ 22

μτφρ: πρόσεχε την ουσία του πράγματος παρά τις ενέργειες ή τις πεποιθήσεις ή τις ερμηνείες

(η φράση στην οποία παραπέμπει και ο Hannibal Lecter…)

άρεσε σε 13
  
  Τόλμη & Θάρρος
Θαρσείν χρη, τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον.

Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 91
Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

άρεσε σε 472
Ανδρεία, σωφροσύνης αιρετοτέρα.

Αντιφάνης, 405-335 π.Χ, Αρχαίος Κωμωδιογράφος

μτφρ: η ανδρεία είναι προτιμότερη από τη σωφροσύνη

άρεσε σε 22
Ανδρείος ο περί τον καλόν θάνατον αδεής.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο

άρεσε σε 118
Θαρσαλέος ανήρ εν πάσιν αμείνων.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια η’ 51

μτφρ: ο θαρραλέος άνθρωπος υπερτερεί σε όλα

άρεσε σε 69
Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς

άρεσε σε 229
Και παρά δύναμιν τολμηταί και παρά γνώμην κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

μτφρ: [Οι Αθηναίοι είναι] τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους, ριψοκίνδυνοι εν γνώσει τους και αισιόδοξοι στις δυσκολίες.

άρεσε σε 81
Πάντα κακοί τολμώσι.

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 15
Θάρσει. Λέγων τ' αληθές ου σφαλεί ποτε.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: Έχε θάρρος. Όταν λες την αλήθεια, δε θα κάνεις ποτέ λάθος.

άρεσε σε 91
Προς σοφίᾳ μεν έχειν τόλμαν μάλα σύμφορον εστι, χωρίς δε, βλαβερή.

Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: η τόλμη ωφελεί αν έχει γνώση, χωρίς αυτή βλάπτει

άρεσε σε 14
Γενναίος εί εκ βαλαντίου.

μτφρ: είσαι γενναίος χάρη στο πορτοφόλι σου

Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

άρεσε σε 5
Πλειν ανάγκη, ζην ουκ ανάγκη.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: είναι ανάγκη να αποπλεύσουμε, δεν είναι ανάγκη να ζήσουμε

(ο Πομπήιος σε ναύτες που δίσταζαν να αποπλεύσουν λόγω καταιγίδας· λέγεται για πράξεις γενναιότητας)

άρεσε σε 7
Τόλμα πρήξιος αρχή, τύχη δε τέλεος κυρίη.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: η τόλμη είναι η αρχή κάθε πράξης, όμως η τύχη καθορίζει το τέλος

άρεσε σε 3
  
  Θέληση & Δύναμη
Ανίκητος εί, ω παι.

H Πυθία προς Μ. Αλέξανδρο

άρεσε σε 75
Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

μτφρ: με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης

(ερωτηθείς πώς κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο σε τόσο σύντομο διάστημα)

άρεσε σε 236
Ρώμη δε μετά φρονήσεως ωφέλησεν, άνευ δε ταύτης πλείον τους έχοντας έβλαψεν.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: η σωματική δύναμη μαζί με φρόνηση ωφέλησε, αλλά χωρίς αυτή, τους περισσότερους τους έβλαψε

άρεσε σε 53
Ό,τι δεν λύεται κόπτεται.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ., 

(κόβοντας το Γόρδιο Δεσμό)

άρεσε σε 812
Ρώμη αμαθής πολλάκις τίκτει βλάβην.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Τημανίδαι

μτφρ: η δύναμη χωρίς παιδεία είναι πολλές φορές βλαβερή

άρεσε σε 30
  
  Αυτονομία
Μάταιόν εστι παρά θεών αιτείσθαι ά τις εαυτώ χορηγήσαι ικανός εστι.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

μτφρ: είναι μάταιο να ζητάς από τους θεούς αυτά που μπορείς να αποκτήσεις μόνος σου.

άρεσε σε 227
Ουαί τω μη τοις ιδίοις όνυξι ξυομένω.

μτφρ: αλίμονο σ’ αυτούς που δεν μπορούν να ξυστούν με τα δικά τους νύχια

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 8
Φαγέτω με η ιδία φθείρ και μη η αλλοτρία.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

μτφρ: ας με φάει η δική μου ψείρα και όχι η ξένη

άρεσε σε 6
  
  Ηρωισμός
Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ζ’ 208

(ο Ιππόλαχος από τη Λυκία στο γιο του Γλαύκο)

άρεσε σε 192
Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οί ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής.

Πέρσης στρατηγός για τους Έλληνες το 480 π.Χ.

άρεσε σε 45
Υπό σκιήι.

μτφρ: [καλύτερα, θα πολεμήσουμε] υπό σκιάν

Διηνέκης (Σπαρτιάτης πολεμιστής, ένας από τους 300)

(απάντηση στην απειλή ότι τα βέλη των Περσών θα κρύβουν τον ήλιο)

άρεσε σε 42
Ώλετο μεν μοι νόστος, ατάρ κλέος άφθιτον έστα.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ι’ 13

μτφρ: δεν υπάρχει για μένα επιστροφή, μα αιώνια θα είναι η δόξα

άρεσε σε 80
Ουκ αν είη ατείχιστος πόλις άτις άνδρεσσι, και ου πλίνθοις εστεφάνωται.

Λυκούργος, περί το 800 π.Χ., Αρχαίος Σπαρτιάτης βασιλιάς & νομοθέτης

απόδοση: δεν μπορεί να θεωρείται ατείχιστη μια πόλη που στεφανώνεται με άνδρες και όχι με τούβλα

(«εστεφάνωται» με τη διττή έννοια 'περικυκλώνεται' και 'δοξάζεται')

άρεσε σε 18
Αρηϊφάτους θεοί τιμώσι και άνθρωποι.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

αρηϊφάτους=αυτούς που έφαγε ο Άρης (δηλ. ο πόλεμος)

άρεσε σε 25
  
  Αυτογνωσία
Δύσκολον τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι.

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους

άρεσε σε 159
Ένδον σκάπτε, ένδον η πηγή του αγαθού και αεί αναβλύειν δυναμένη, εάν αεί σκάπτεις.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ζ’ 59

μτφρ: σκάβε μέσα σου· μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβλύζει πάντα αν πάντα την αναζητείς

άρεσε σε 122
Εδιζησάμην εμεωυτόν.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

μτφρ: αναζήτησα τον εαυτό μου

άρεσε σε 121
Φρονήσης μεν μηδέποτε επί σεαυτώ μέγα, αλλά μηδέ καταφρονήσης σεαυτού.

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου αλλά και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου

άρεσε σε 162
  
  Τιμιότητα
Χρύσιππος ερωτηθείς δια τι ου πολιτεύεται είπε: Διότι ει μεν πονηρά πολιτεύεται, τοις θεοίς απαρέσει· ει δε χρηστά, τοις πολίταις.

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 34
Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

άρεσε σε 88
Ει μη καθήκει, μη πράξης· ει μη αληθές εστι, μη είπης.

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ – 'Τα εις εαυτόν' ιβ’17

μτφρ: αν δεν είναι σωστό, μην το κάνεις­ αν δεν είναι αλήθεια, μην το πεις

άρεσε σε 28
Μη πλούτει κακώς.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

άρεσε σε 27
Ο μηδέν αδικών ουδενός δείται νόμου.

Αντιφάνης, 405-335 π.Χ, Αρχαίος Κωμωδιογράφος

μτφρ: Όποιος δεν αδικεί, δεν χρειάζεται κανένα νόμο.

άρεσε σε 35
Αριστείδης ο δίκαιος ερωτηθείς τι εστι το δίκαιον, «το μη αλλοτρίων επιθυμείν», έφη.

Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ. αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 29
Αγνώς και οσίως διατηρήσω βίον τον εμόν και τέχνην την εμήν.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

(από τον όρκο του Ιπποκράτη)

άρεσε σε 17
  
  Καλοσύνη
Πας ερυθριών χρηστός είναι μοι δοκεί.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: κάποιος που κοκκινίζει [από ντροπή] μου φαίνεται πως είναι καλός άνθρωπος

άρεσε σε 69
Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος αν άνθρωπος ή.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 153
Μεγαλοψυχίη το φέρειν πραέως πλημμέλειαν.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: είναι μεγαλοψυχία να αντιμετωπίζεις με πραότητα το σφάλμα [του άλλου]

άρεσε σε 54
Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 128
Ουδαμού δε αδικείν. Ουδ’ αδικούμενον ανταδικείν.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

άρεσε σε 168
Ου συνέχθειν αλλά συμφιλείν έφυν.

Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός – Αντιγόνη

μτφρ: δεν είναι στη φύση μου να μισώ αλλά να αγαπώ

άρεσε σε 91
Ο δ’ εύκολος μεν ενθάδ’ εύκολος δ’ εκεί.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Βάτραχοι

μτφρ: ενώ ο άλλος είναι βολικός εδώ και είναι βολικός εκεί

(αναφέρεται στον Σοφοκλή, σε αντιδιαστολή με τον Ευριπίδη)

άρεσε σε 7
Οι αγαθοί ευαπάτητοι.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: οι καλοί άνθρωποι εξαπατούνται εύκολα

άρεσε σε 69
Αγαθόν ή είναι χρεών ή μιμείσθαι.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: πρέπει να είσαι καλός ή να προσποιείσαι ότι είσαι

άρεσε σε 27
  
  Υπευθυνότητα
Ο τρώσας και ιάσεται.

μτφρ: αυτός που προξένησε την πληγή θα τη γιατρέψει (ο Αχιλλέας εν προκειμένω)

Αρχαίο ρητό από το μύθο του Τήλεφου

(απάντηση μαντείου στον Τήλεφο που είχε τραυματιστεί από τον Αχιλλέα)

άρεσε σε 47
Αιτία ελομένου θεός αναίτιος.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

απόδοση: ο θεός δεν έχει ευθύνη για τις πράξεις αυτών που έχουν ελευθερία επιλογής

άρεσε σε 190
Τοις ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ των πραγμάτων αισχύνη.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

μτφρ: είναι επιβεβλημένο οι ελεύθεροι να έχουν συναίσθηση ευθύνης για τα πολιτικά πράγματα

άρεσε σε 30
Ουχ εύδει ποιμήν.

απόδοση: δεν κοιμάται ο βοσκός [από φόβο ή από αίσθηση ευθύνης]

Αρχαιοελληνική Παροιμία

άρεσε σε 16
  
  Μετριοφροσύνη
Καγώ, φησίν, Διογένης ο κύων.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

(συστηνόμενος στον Μ. Αλέξανδρο)

άρεσε σε 43
Λάθε βιώσας.

Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

άρεσε σε 474
Μέμνησο ότι άνθρωπος εί.

Υπενθύμιση προς τον εαυτό του που επέβαλε ο Φίλιππος Β’

άρεσε σε 104
Καν ευτυχήσας της φακής μνημόνευε.

Αρχαιοελληνική παροιμία

άρεσε σε 2
Τραγικός πίθηκος.

Αρχαία παροιμιακή φράση

(«επί των παρ’ αξίαν σεμνυνομένων»)

άρεσε σε 2
Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, ατυχών δε φρόνιμος.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 10
Ό,τι αν αγαθόν πράσσης, θεούς, μη σεαυτόν αιτιώ.

Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

μτφρ: ό,τι καλό κάνεις, απόδωσε την αιτία το στους θεούς, όχι στον εαυτό σου

άρεσε σε 1
  
  Γενναιοδωρία
Η δούσα πάντα και κομίζεται φύσις.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 4
Αι χάριτες γυμναί.

έννοια: να κάνεις χάρες χωρίς υστεροβουλία

Αρχαία παροιμιακή φράση

άρεσε σε 5
  
  Οίκτος & Έλεος
Ικέτας αιδού.

Σωσιάδης, 6ος π.Χ. αι. (;), Αρχαίος συλλέκτης γνωμικών

άρεσε σε 2
Βελισαρίω οβολόν δότε τω στρατηλάτη, ον τύχη μεν εδόξασεν, αποτυφλοί δ’ ο φθόνος.

Ιωάννης Τζέτζης, 1110-1180, Βυζαντινός λόγιος

(σύμφωνα με το θρύλο, ο στρατηγός Βελισάριος στο τέλος της ζωής του έπεσε σε δυσμένεια και κατάντησε ζητιάνος)

άρεσε σε 10
  
  Ευγνωμοσύνη
Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευ τους παθόντας ή οι παθόντες ευ τους ποιήσαντας.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

μτφρ: περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες

άρεσε σε 193
Ευποιίας ης έτυχες, μνημόνευε

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

μτφρ: να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει

άρεσε σε 39
Δόσις ολίγη τε φίλη τε.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια ξ’ 57

μτφρ: Προσφορά μικρή αλλά εγκάρδια (ή καλοδεχούμενη).

άρεσε σε 40
Ευ λέγειν τον ευ λέγοντα και ευ ποιείν τον ευ ποιούντα.

Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: Πρέπει κανείς να επαινεί αυτούς που τον επαινούν και να ευεργετεί αυτούς που τον ευεργετούν.

άρεσε σε 21
Λαβών απόδος άνθρωπε και λήψη πάλιν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: να ανταποδίνεις αυτό που παίρνεις, και θα ξαναπάρεις

άρεσε σε 75
  
  Προνοητικότητα
Ουκ αεί θέρος έσσεται, ποιείσθε καλιάς.

Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής – Έργα και Ημέραι 503

μτφρ: δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι, θερίστε όσο είναι καιρός.

άρεσε σε 24
Ούτε ναυν εκ μιάς αγκύρας, ούτε βίον εκ μιας ελπίδος ορμιστέον.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

άρεσε σε 40
Ά μη προσήκει μητ’ άκουε μηθ’ όρα.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

μτφρ: αυτά που δεν πρέπει, μήτε να τ’ ακούς μήτε να τα βλέπεις.

άρεσε σε 20
Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν.

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

άρεσε σε 25
Αποκρίνου εν καιρώ.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 9
Των ανθρώπων τους φρονίμους δει πρότερον τα τήλε των πραγμάτων σκοπείν, ειθ’ ούτως αυτοίς επιχειρείν.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

μτφρ: οι συνετοί πρέπει προηγουμένως να βλέπουν μακριά τα πράγματα πριν τα επιχειρήσουν.

άρεσε σε 27
Ο μέλλεις πράττειν μη πρόλεγε, αποτυχών γαρ γελασθήση.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: μην προλέγεις αυτό που πρόκειται να κάνεις, γιατί αν αποτύχεις θα σε κοροϊδέψουν

άρεσε σε 70
Εν πόλει μήτε ως λέων ανατρέφου μήτε ως κώνωψ. Το μεν γαρ εκπατείται, το δε καιροφυλακτείται.

Μητρόδωρος ο Χίος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

άρεσε σε 50
Άμα πρόσσω καί οπίσσω λεύσσει...

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Γ’ 109

μτφρ: κοιτάει από μπροστά και από πίσω [για να δει ποιο είναι το καλύτερο]

άρεσε σε 8
Πάσαν γλώσσα βασάνιζε.

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος – Σφήκες

απόδοση: να σκέφτεσαι καλά αυτό που θα ξεστομίσεις

άρεσε σε 62
Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

μτφρ: τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα

άρεσε σε 85
Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 21
Πριν τι κακόν παθέειν. Ρεχθέν δε τε νήπιος έγνω

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Ιλιάδα Ρ’ 32

μτφρ: [το θέμα είναι να λογαριάζεις] πριν πάθεις κακό. Ακόμα και ο άμυαλος όταν πάθει βάζει μυαλό.

άρεσε σε 27
Καιρών μεταβολήν πάντοτε χρη σε σκοπείν.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 15
Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

άρεσε σε 136
Γνους πράττε.

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

μτφρ: να ενεργείς έχοντας γνώση

άρεσε σε 79
Όρα το μέλλον.

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

άρεσε σε 15
Μηδέν ανακοινού τη γυναικί χρήσιμον.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

άρεσε σε 12
  
  Απλότητα
Φιλοκαλούμεν γαρ μετ’ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

άρεσε σε 330
Απλά γαρ εστι της αληθείας έπη.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής – Όπλων Κρίσις

μτφρ: τα λόγια της αλήθειας είναι απλά

άρεσε σε 39
  
  Υπομονή
Χρόνου γαρ εις τα πράγματα εάν λάβης, άπαντα λήξει και κατασταλήσεται.

Απολλόδωρος

άρεσε σε 70
  

σελίδα 6 από 17

«προηγούμενη σελίδαεπόμενη σελίδα»


Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με τις Αρχαίες παροιμίες, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη.
Γκαίτε


Google

ancient Greece