γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Επιστολές Αποστόλου Παύλου

Επιστολές Αποστόλου Παύλου,  
Επιστολές Αποστόλου Παύλου βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 34Αναγνώσεις: 8,335

Εκκλησιαστικά Ρητά

Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον.

—  προς Κορινθίους Α’ 13:1


άρεσε σε 36
Ει τις ού θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω.

μτφρ: όποιος δε θέλει να δουλεύει δεν θα τρώει

—  προς Θεσσαλονικείς Β’ 3:10


άρεσε σε 30
Η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά η γυνή.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:4


άρεσε σε 28
Άρα ούν ως καιρόν έχομεν, εργαζώμεθα το αγαθόν προς πάντας.

μτφρ: όποτε έχουμε την ευκαιρία, να προσπαθούμε να κάνουμε καλό σε όλους

—  προς Γαλάτας 6:10


άρεσε σε 24
Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε.

—  προς Θεσσαλονικείς Α’ 5:21


άρεσε σε 23
Ει δε ουκ εγκρατεύονται, γαμησάτωσαν, κρείττον γαρ έστιν γαμείν ή πυρούσθαι.

μτφρ: αν δεν κρατιούνται ας παντρεύονται, καλύτερα να παντρεύονται παρά να φλέγονται από επιθυμία.

—  προς Κορινθίους Α’ 7:9


άρεσε σε 21
Κύμβαλον αλλαλάζον.

—  προς Κορινθίους Α’ 13:1


άρεσε σε 19
H γνώσις φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί.

φυσιοί=φουσκώνει

—  προς Κορινθίους Α’ 8:1


άρεσε σε 19
Ον αγαπά Κύριος παιδεύει.

—  προς Εβραίους 12:6


άρεσε σε 18
Μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω.

—  προς Εφεσίους 4:27


άρεσε σε 17
Ο αποθανών δεδικαίωται.

—  προς Ρωμαίους 6:7


άρεσε σε 16
Έλλησί τε και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί.

—  προς Ρωμαίους 1:14


άρεσε σε 16
Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού.

—  προς Τίτον 3:10


άρεσε σε 14
Η ανάστασις των νεκρών σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία.

(προέλευση της φράσης 'μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας')

—  προς Κορινθίους Α’ 15:42


άρεσε σε 14
Πας αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται.

—  προς Κορινθίους Α’ 9:25


άρεσε σε 13
Δικαίω νόμος ού κείται, ανόμοις δε και ανυποτάκτοις, ασεβέσι και αμαρτωλοίς.

μτφρ: Για τον δίκαιο δεν χρειάζεται ο νόμος αλλά για τους παράνομους και τους ανυπάκουους.

—  προς Τιμόθεον Α’ 1:9


άρεσε σε 12
Ούτω και υμείς δια της γλώσσης εάν μη εύσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται το λαλούμενον; έσεσθε γαρ εις αέρα λαλούντες.

—  προς Κορινθίους Α’ 14:9


άρεσε σε 11
Αι ημέραι πονηραί εισί.

—  προς Εφεσίους 5:15


άρεσε σε 10
Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού.

—  προς Τιμόθεον Α’ 5:18


άρεσε σε 10
Ο σπείρων φειδομένως, φειδομένως και θερίσει.

μτφρ: αυτός που θα σπείρει λίγα, θα θερίσει λίγα

—  προς Κορινθίους Β’ 9.6


άρεσε σε 10
Πάντα μοι έξεστιν αλλ’ ου πάντα συμφέρει. Πάντα μοι έξεστιν άλλ' ουκ εγώ έξουσιασθήσομαι υπό τινος.

μοι έξεστιν=μου επιτρέπονται

—  προς Κορινθίους Α’ 6:12


άρεσε σε 10
Ει τις δοκεί ειδέναι τι, ουδέπω ουδέν έγνωκε καθώς δει γνώναι.

μτφρ: Αν κάποιος νομίζει ότι γνωρίζει κάτι, δεν το γνωρίζει όπως θα έπρεπε να το γνωρίζει.

—  προς Κορινθίους Α’ 8:2


άρεσε σε 10
Ό γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει.

—  προς Γαλάτας 6:7


άρεσε σε 7
Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε.

—  Προς Γαλάτας 6.2


άρεσε σε 7
Ώστε και ο γαμίζων την εαυτού παρθένον καλώς ποιεί και ο μη γαμίζων κρείσσον ποιήσει.

(κρείσσον=καλύτερα)

—  προς Κορινθίους Α’ 7:33


άρεσε σε 6
Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστιν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:15


άρεσε σε 6
Ρίζα γαρ πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία.

(η προέλευση της διεθνούς φράσης “'root of all evil…”)

—  προς Τιμόθεον Α’ 6:10


άρεσε σε 6
Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:33


άρεσε σε 5
Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασιν· ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει.

—  προς Κορινθίους Α’ 6:13


άρεσε σε 5
Εκ του αυτού φυράματος.

—  προς Ρωμαίους 9:21


άρεσε σε 3
Ο καυχώμενος εν Κυρίω καυχάσθω.

—  Προς Κορινθίους Α’, 1;31


άρεσε σε 3
Απών τω σώματι, παρών δε τω πνεύματι.

—  προς Κορινθίους Α’, 5:3


άρεσε σε 2
Ει νεκροί ουκ εγείρονται, φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.

—  προς Κορινθίους Α’ 15:32


άρεσε σε 1
Ευκαίρως, ακαίρως.

(χρησιμοποιείται για ενέργειες που επιλέγονται χάριν ευκολίας χωρίς να είναι σωστές [ή όχι την κατάλληλη στιγμή])

—  προς Τιμόθεον β’ 4,2


Παρόμοιες Πηγές Γνωμικών

Google
Παρόμοιες πηγές

 Άγ.Χρυσόστομος

 Κοσμάς ο Αιτωλός

 Αγ. Γρηγόριος

 Ιωάννης Κλίμακος

 Μέγας Βασίλειος

 Ευσέβιος

 Ιωάννης Δαμασκηνός

 Παλαιά Διαθήκη

 κατά Ματθαίον

 κατά Μάρκον

 κατά Λουκάν

 κατά Ιωάννην 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.

2008-2017: Manolis Papathanassiou