γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ισοκράτης

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ. , Αθηναίος ρήτορας
Ισοκράτης βιογραφικόΥπήρξε "δικηγόρος", λογογράφος για τα δικαστήρια επί δέκα περίπου χρόνια. Επιθυμούσε απ’ ό,τι φαίνεται να γίνει ρήτορας, αλλά στερείτο της απαραίτητης δυνατής φωνής και της σκηνικής παρουσίας που απαιτείτο για αυτή την τέχνη. Έτσι, αποφάσισε να γίνει διδάσκαλος της ρητορικής, γεγονός που του απέδωσε και φήμη και χρήματα. Προσέλκυσε μαθητές από όλες τις γωνιές του ελληνόφωνου κόσμου και πολλοί από αυτούς έγιναν σημαντικοί ηγέτες της εποχής του.
Ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρώτος σύμβουλος management και αυτοβοήθειας

Αριθμός Αφορισμών: 32Αναγνώσεις: 32,521

Αρχαία Γνωμικά

Βραδέως μεν φίλος γίγνου, γενόμενος δε, πειρώ διαμένειν.

μτφρ: Μη βιάζεσαι να γίνεις φίλος, αλλά όταν γίνεις, προσπάθησε να παραμείνεις


άρεσε σε 171
Φρονήσης μεν μηδέποτε επί σεαυτώ μέγα, αλλά μηδέ καταφρονήσης σεαυτού.

μτφρ: ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου αλλά και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου


άρεσε σε 148
Μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον.

μτφρ: μην κοροϊδέψεις καμιά συμφορά γιατί η τύχη είναι κοινή και το μέλλον άγνωστο


άρεσε σε 135
Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν

μτφρ: το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτό αυτών που την κυβερνούν


άρεσε σε 135
Μηδένα φίλον ποιού, πριν αν εξετάσης πώς κέχρηται τοις προτέροις φίλοις.


άρεσε σε 103
Το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι των της παιδεύσεως της ημετέρας ή των της κοινής φύσεως μετέχοντας.


άρεσε σε 99
Παιδεία ευτυχούσι μεν εστί κόσμος, ατυχούσι δε καταφύγιον.

μτφρ: η μόρφωση είναι στολίδι γι’ αυτούς που ευτυχούν και καταφύγιο γι’ αυτούς που δυστυχούν.


άρεσε σε 77
Ευλαβού τας διαβολάς καν ψευδείς ώσιν.

μτφρ: να φοβάσαι τις συκοφαντίες, ακόμα κι αν είναι ψέματα.


άρεσε σε 60
Ο κακώς διανοηθείς περί των οικείων, ουδέποτε καλώς βουλεύεται περί των αλλοτρίων.

μτφρ: αυτός που έχει κανονίσει άσχημα τα δικά του δεν μπορεί ποτέ να σκέφτεται σωστά για τα ξένα


άρεσε σε 59
Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος.

μτφρ: να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την ψυχή


άρεσε σε 53
Δαπανώμενος εφ’ α μη δει, ολίγος έση εφ’ α δει.

μτφρ: ξοδεύοντας τον εαυτό σου σ’ αυτά που δεν χρειάζεται, δεν φτάνεις γι’ αυτά που πρέπει.


άρεσε σε 51
Φιλίας μεν αρχή έπαινος, έχθρας δε ψόγος.


άρεσε σε 50
Ρώμη δε μετά φρονήσεως ωφέλησεν, άνευ δε ταύτης πλείον τους έχοντας έβλαψεν.

μτφρ: η σωματική δύναμη μαζί με φρόνηση ωφέλησε, αλλά χωρίς αυτή, τους περισσότερους τους έβλαψε


άρεσε σε 50
Βουλεύου μεν βραδέως, εκτελεί δε ταχέως τα δόξαντα

μτφρ: να σχεδιάζεις χωρίς βιασύνη αλλά να εκτελείς γρήγορα.

(το ίδιο αναφέρεται και στον Ηρόδοτο, σαν συμβουλή του Αρταβάνου προς τον Ξέρξη)


άρεσε σε 47
Ου γαρ τοις ψηφίσµασιν αλλά τοις ήθεσιν καλώς οικείσθαι τας πόλεις.

μτφρ: Οι πόλεις δεν διοικούνται σωστά με τους νόμους αλλά με την ηθική συμπεριφορά των πολιτών


άρεσε σε 44
Της παιδείας την μεν ρίζαν είναι πικράν τον δε καρπόν γλυκύν.


άρεσε σε 44
Στέργε μεν τα παρόντα, ζήτει δε τα βελτίω.


άρεσε σε 35
Μη φθονείτε τους πρωτεύουσιν αλλ’ αμιλλάσθαι.


άρεσε σε 35
Σοφία μόνον κτημάτων αθάνατον.


άρεσε σε 34
Έθιζε σαυτόν μη σκυθρωπόν είναι αλλά σύννουν. Δι’ εκείνο μεν γαρ αυθάδης δια δε τούτο φρόνιμος είναι δόξεις.


άρεσε σε 32
Ευ σοι το μέλλον έξει, αν το παρόν ευ τιθής.


άρεσε σε 30
Εάν ης φιλομαθής, έσει και πολυμαθής.


άρεσε σε 29
Ά ποιείν αισχρόν, ταύτα νόμιζε μηδέ λέγειν είναι καλόν.

μτφρ: όσα είναι ντροπή να πράττεις , να θεωρείς ότι δεν πρέπει ούτε να τα λέγεις


άρεσε σε 24
Πολλών χρημάτων κρείττων ο παρά του πλήθους έπαινος.

μτφρ: από πολλά πράγματα είναι καλύτερος ο έπαινος τους πλήθους


άρεσε σε 20
Δόξα δε χρημάτων ουκ ωνητή.

μτφρ: η δόξα δεν αγοράζεται με χρήμα


άρεσε σε 20
Δει καρτερείν επί τοις παρούσι και θαρρείν περί των μελλόντων.


άρεσε σε 14
'Εσο περί την οικείαν εσθήτα φιλόκαλος αλλά μη καλλωπιστής. Φιλοκάλου μεν γαρ το μεγαλοπρεπές, καλλωπιστού δε το περίεργον.

(εσθήτα=ρούχα)


άρεσε σε 14
Ά πάσχοντες υφ’ ετέρων οργίζεσθε, ταύτα τοις άλλοις μη ποιείτε.

(προς Νικοκλέα Ιε, 61)


άρεσε σε 10
Υφ’ ων κρατείσθαι την ψυχήν αισχρόν, τούτων εγκράτεια άσκει πάντων: κέρδους, οργής, ηδονής, λύπης.


άρεσε σε 9

Αφορισμοί

Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.


άρεσε σε 564
Οι άνθρωποι κλαίνε διαβάζοντας τα φαντασιολογήματα των ποιητών, αλλά τα αληθινά βάσανα των ανθρώπων τα παρακολουθούν με αδιαφορία.


άρεσε σε 172
Το σωστό, περισσότερο βρίσκεται μέσα στην έλλειψη, παρά στην υπερβολή


άρεσε σε 40

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αίσωπος

 Ισοκράτης

 Δημοσθένης

 Γοργίας

 Αντίγονος Β'

 Πρωταγόρας

 Απολλώνιος Τυανεύς

 Μητρόδωρος ο Χίος

 Νικίας

 Δημοκράτης

 Αλκιβιάδης

 Περικλής

 Αγησίλαος

 Πρόδικος

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou