Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αρχαίες Ελληνικές Παροιμίες


Gnomikologikkon

Αρχαία ρητά τα οποία απέκτησαν χαρακτήρα παροιμιών ή παροιμιακών φράσεων. Δεν αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη πηγή, αν και η προέλευση κάποιων μπορεί να ανιχνευθεί στον Όμηρο ή στον Αίσωπο. Εμφανίζονται σε διάφορα έργα της αρχαίας γραμματείας και σε ανθολογίες γνωμικών της ύστερης αρχαιότητας ή του Μεσαίωνα.

Καλό & Κακό

 • Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
 • Ουδέν κακόν ραδίως απόλλυται.
 • Κακόν κακού ου άπτεται.
 • Μικρόν κακόν, μέγα αγαθόν.

Πεπρωμένο

 • Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.

Θρησκεία & Θεός

 • Από Θεού άρξασθαι.
 • Ανενδεής ο Θεός.
 • Οψέ θεών αλέουσι μύλοι, αλέουσι δε λεπτά.

Κόλαση

 • Ο Τάρταρος τοσούτον από γης διάστημα, όσον απ’ ουρανού γη.

Μέλλον

 • Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.

Ηλικίες

 • Ήλιξ ήλικα τέρπει.

Γηρατειά

 • Αετού γήρας κορύδου νεότης.
 • Γραυς χορεύει.
 • Δις παίδες οι γέροντες.
 • Μήποτ’ ευ έρδειν γέροντα.
 • Πάλιν γαρ αύθις παίς ο γηράσκων ανήρ.

Ήλιος

 • Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον.

Βροχή

 • Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.

Νερό

 • Κοσκίνω ύδωρ αντλείς.

Νύχτα

 • Εν νυκτί βουλή.

Φωτιά

 • Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν.

Απόσταση

 • Ο Τάρταρος τοσούτον από γης διάστημα, όσον απ’ ουρανού γη.

Χαρακτήρας

 • Η χάρις αλλάξαι την φύσιν ου δύναται.
 • Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή.

Νους

 • Ξίφος τιτρώσκει σώμα, τον δε νουν λόγος.

Καταγωγή

 • Κακού κόρακος κακόν ωόν.

Γέλιο

 • Αιάντειος γέλως.

Ρούχα

 • Είματα ανήρ.

Εξωτερική Εμφάνιση

 • Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή.
 • Όψιν είδες, περί της γνώμης μη εξέταζε.

Ομορφιά

 • Μέλιτος μυελός.

Υγεία

 • Νους υγιής εν σώματι υγιεί.

Γιατροί

 • Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.
 • Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων.

Οπτικό πεδίο

 • Εκ του οράν το εράν.
 • Τυφλός τω τοίχω επερειδόμενος, έως ώδε ο κόσμος έφη.

Τύχη

 • Αεί γαρ πίπτουσιν εύ οι Διός κύβοι.
 • Θεού θέλοντος καν επί ριπός πλέοις.

Ομοιότητα

 • Αεί κολοιός παρά κολοιώ ιζάνει
 • Έγνω δε φωρ τε φώρα και λύκος λύκον.

Γυμνό

 • Γυμνός ως εκ μήτρας.

Ικανοποίηση

 • Βους επί φάτνην.

Χαρά

 • Έασον αυτόν χαίρειν.

Έκπληξη

 • Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ

Θλίψη & Πόνος

 • Αγέλαστος πέτρα.

Κλάμα & Δάκρυα

 • Μεγαρέων δάκρυα.

Φόβος

 • Αδεές δέος.

Ενοχή

 • Λύκος εν αιτία γίνεται καν φέρει καν μη φέρει.

Αξιολόγηση

 • Ο μη χείρων, βέλτιστος.
 • Όψιν είδες, περί της γνώμης μη εξέταζε.

Αξία & Ικανότητα

 • Αετού γήρας κορύδου νεότης.
 • Κάμηλος και ψωριώσα πολλών όνων φορτία ανατίθεται.

Τόλμη & Θάρρος

 • Γενναίος εί εκ βαλαντίου.
 • Πάντα κακοί τολμώσι.

Αυτονομία

 • Ουαί τω μη τοις ιδίοις όνυξι ξυομένω.

Υπευθυνότητα

 • Ο τρώσας και ιάσεται.
 • Ουχ εύδει ποιμήν.

Μετριοφροσύνη

 • Καν ευτυχήσας της φακής μνημόνευε.
 • Τραγικός πίθηκος.

Γενναιοδωρία

 • Αι χάριτες γυμναί.

Αδράνεια & Τεμπελιά

 • Αργοίς αιών εορτά.

Πάθη & Αμαρτίες

 • Άκαιρος εύνοια ουδέν έχθρας διαφέρει.
 • Πολλοίς αρέσκει τα του βίου χείρονα.

Ελαττώματα

 • Ουκ έστι χώρα άνευ σκωλήκων.

Άγνοια

 • Περί άλα και κύαμον.
 • Ουδέ τα τρία Στησιχόρου γνώναι.

Καυχησιολογία

 • Μη μέγα επαρθής, ίνα μη μείζον κατενεχθής.

Βλακεία

 • Φευ της ανοίας!
 • Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι.
 • Υπερήδεται άφρονι άφρων.
 • Ανόητος νεοσσός εκών, δείκνυσι την εαυτού νεοσσιάν.

Αναποτελεσματικότητα

 • Σύρβα τύρβα.
 • Τριχολογείν και τρίχας αναλέγεσθαι
 • Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ
 • Ελαίω πυρ σβεννύεις.

Αχαριστία

 • Άμ’ ηλέηται και τέθνηκεν η χάρις.

Πλεονεξία

 • Κύων παρ’ εντέροις.

Ισχυρογνωμοσύνη

 • Όνος ύεται.

Δύσκολοι χαρακτήρες

 • Κόρακος εξελεύσεται «κρα».
 • Άλλος ούτος Αεροπαγίτης.

Προκαταλήψεις

 • Λύκος εν αιτία γίνεται καν φέρει καν μη φέρει.

Απάθεια

 • Παρά κωφόν αποπαρδείν.
 • Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν.
 • Εμού θανόντος γαία πυρί μιχθήτω.
 • Χάλαζα αίγα δέρει, αυτή δε την ουράν άνω.
 • Ούθ’ ύεται ούθ’ ηλιούται.

Δειλία

 • Οίκοι μεν λέοντες, εν μάχη δ’ αλώπεκες.

Φθόνος & Ζήλια

 • Φθονερόν αεί των γειτόνων όμμα.

Υποκρισία

 • Μεγαρέων δάκρυα.
 • Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων.

Ανοχή

 • Ο μη χείρων, βέλτιστος.
 • Ο σιωπών συναινεί.

Απαξίωση

 • Κακόν άγγος ου κλάται.
 • Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος.
 • Πάππος ακάνθης.
 • Άλλος ούτος Ηρακλής.
 • Ελεύθεραι αίγες αρότρων.
 • Πέλεθος αρτίως κεχεσμένος.
 • Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.

Αποδραματοποίηση

 • Αδεές δέος.

Ανωτερότητα

 • Αετός εν νεφέλαις.
 • Ελέφας μυν ουχ αλίσκει.
 • Αετός μυίας ου θηρεύει.

Αχρειότητα

 • Πάντα κακοί τολμώσι.
 • Γυψ κόρακα εγγυάται.
 • Έγνω δε φωρ τε φώρα και λύκος λύκον.

Πονηριά

 • Αλωπεκίζειν προς ετέραν αλώπεκα.
 • Μη προς εμέ τα ποικίλα.
 • Ουδείς εκών πονηρός ουδ’ άκων μάκαρ.
 • Ποικιλώτερος ύδρας.

Καχυποψία

 • Επαινούμενος, μη πάντα πίστευε.

Απόρριψη

 • Μη προς εμέ τα ποικίλα.

Υπερβολές

 • Το γαρ ηδύ, εάν πολύ, ου τι γε ηδύ.
 • Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.

Θυμός

 • Ο μαινομένοις μη συμαινόμενος ούτος μαίνεται.

Φυγή

 • Ει μεν διώκει σε βασιλεύς, φύγε· ει δε Θεός, κάθου.

Γείτονες

 • Γαμείν δε μέλλων βλέψον εις τους γείτονας.
 • Οξύτερον οι γείτονες βλέπουσι των αλωπεκέων.
 • Φθονερόν αεί των γειτόνων όμμα.

Αλληλεπίδραση

 • Ο μαινομένοις μη συμαινόμενος ούτος μαίνεται.

Αγάπη & Έρωτας

 • Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος.
 • Εκ του οράν το εράν.

Άντρας & Γυναίκα

 • Τας μεν κόρας άνδρας ευρείν δει, τας δε γυναίκας σώζειν τους έχοντας.

Γάμος

 • Γάμος γαρ ανθρώποισιν ευκταίον κακόν.
 • Γαμείν δε μέλλων βλέψον εις τους γείτονας.

Γονείς

 • Μη έριζε γονεύσι καν δίκαια λέγεις.

Γυναίκα

 • Ρύπος γυνή πέφυκε ηργυρωμένος.
 • Γυναικί κόσμος οι τρόποι, ουχί χρυσία.
 • Γυνή στρατηγεί και γυνή στρατεύεται.

Φιλία

 • Ισότης φιλότης.
 • Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει.
 • Ζει χύτρα, ζη φιλία.
 • Ο φίλος τον φίλον εν πόνοις και κινδύνοις ου λείπει.
 • Άλας συνανηλώκαμεν.

Συναναστροφές

 • Ήλιξ ήλικα τέρπει.
 • Γέρων γέροντι ηδίστην γλώτταν έχει, παις παιδί.
 • Αεί κολοιός παρά κολοιώ ιζάνει

Ομιλία

 • Τις αγορεύειν βούλεται;
 • Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος.
 • Ξίφος τιτρώσκει σώμα, τον δε νουν λόγος.

Βραχυλογία

 • Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.
 • Φαινομένων έργων περιττόν εστί μακρολογία.

Φλυαρία

 • Μηδέ χελιδόνας εν οικία δέχεσθαι.
 • …του Αρείου το απύλωτον στόμα…

Σιωπή

 • Κρείττον του λαλείν το σιγάν.
 • Ο σιωπών συναινεί.

Μυστικά

 • Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον.
 • Τα εν οίκω μη εν δήμω.
 • Ό συ κρύβεις εις την αγοράν κηρύσσεται.

Ασυνεννοησία

 • Εγώ σκόροδα σοι λέγω, συ δε κρόμμυα αποκρίνει.

Έπαινος & Κολακεία

 • Επαινούμενος, μη πάντα πίστευε.

Χάρες

 • Η χάρις αλλάξαι την φύσιν ου δύναται.

Συγκρούσεις

 • Προς λέοντα δορκάς άπτεται μάχης.
 • Ίσος πόλεμον ου ποιεί.

Διαφορετικότητα

 • Όσο διαφέρει σύκα καρδάμων.

Αδικία

 • Άμας απήτουν, οι δ’ απηρνούντο σκάφας.

Δικαιοσύνη

 • Δικαιότερος σταχάνης.
 • Οψέ θεών αλέουσι μύλοι, αλέουσι δε λεπτά.

Ισότητα

 • Ισότης φιλότης.
 • Ίσος πόλεμον ου ποιεί.

Εξουσία

 • Μακραί τυράννων χείρες.

Καταπίεση

 • Ου σχολή δούλοις.

Φασισμός

 • Μακραί τυράννων χείρες.

Βαρβαρότητα

 • Πας μη Έλλην, βάρβαρος.

Όπλα

 • Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.

Ελληνισμός

 • Πας μη Έλλην, βάρβαρος.

Βασιλιάδες

 • Ει μεν διώκει σε βασιλεύς, φύγε· ει δε Θεός, κάθου.

Επικοινωνία

 • Ειπών ά θέλεις, αντάκουε ά μη θέλεις

Γνώση

 • Ο γάρ μανθάνων ουκ έχει.

Εκπαίδευση

 • Το αποδημείν εί αρίστη παιδεία.
 • Ο πηλός αν μη δαρή, κέραμος ου γίγνεται.

Επιστήμη & Τεχνολογία

 • Δαιδάλου ποίημα.

Λογική

 • Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.

Ηθική

 • Λύκος γηράσας νόμους ορίζει.

Αλήθεια & Ψέμα

 • Προς Κρήτα κρητίζεις.

Φαινομενικότητα

 • Όψις αδήλων τα φαινόμενα.
 • Ουχ άπαν το αμαρύσσον χρυσός.
 • Ένδοθι την Εκάβην, έκτοθι την Ελένην.

Αντιφάσεις

 • Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων.

Αυτοβελτίωση

 • Όφις ει μη φάγοι όφιν, δράκων ου γενήσεται.

Ανάγκη

 • Εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίγνεται.
 • Η παρούσα ευτυχία εστί μείζων, παρούσαν γαρ ανάγκην θεραπεύει.

Συμφέρον

 • Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.
 • Μήποτ’ ευ έρδειν γέροντα.

Ολιγάρκεια

 • Πλουσιώτατος ο ελαχίστοις αρκούμενος.

Υποσχέσεις

 • Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος.

Προσαρμογή

 • Ξένος ών ακολούθει τοις επιχωρίοις νόμοις.
 • Άλλος βίος, άλλη δίαιτα.

Ματαιοπονία

 • Ανδριάντα γαργαλίζεις
 • Κοσκίνω ύδωρ αντλείς.
 • Ηλίω φως δανείζεις.
 • Ξύλον αγκύλον ουδέποτε ορθόν.
 • Μυς εις τρώγλην μη χωρών, κολοκύνθην έφερεν.

Αρχή

 • Από Θεού άρξασθαι.

Αποφάσεις

 • Εν νυκτί βουλή.

Δράση

 • Λίθος κυλινδόμενος το φύκος ου ποιεί.

Προσπάθεια & Κόπος

 • Πόνος, ως λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.
 • Πολλαίς πληγαίς δρυς δαμάζεται.
 • Συν δορί συν ασπίσιν.
 • Έργον όνον αποτρέψαι κνώμενον.
 • Πάντα λίθων και πάντα κάλων κινείν.

Αποκαλύψεις

 • Ανόητος νεοσσός εκών, δείκνυσι την εαυτού νεοσσιάν.

Επιμέλεια

 • Ατυχείν έξεστιν, αμελείν ουκ έξεστιν.

Πολυπραγμοσύνη

 • Μη παντί εμβάλλειν δεξιάν.

Ευκαιρίες

 • Από καταδυομένης νηός ό,τι αν λάβης κέρδος.

Δυνατότητες

 • Ου παντός πλειν ες Κόρινθον.

Μέσα & Μέθοδοι

 • Ήλω γαρ ο ήλος.
 • Πάσσαλος πασσάλω εκρούεται.
 • Συν δορί συν ασπίσιν.
 • Άμας απήτουν, οι δ’ απηρνούντο σκάφας.

Εμπόδια & Δυσκολίες

 • Χαλεπά τα καλά.
 • Τυφλός τω τοίχω επερειδόμενος, έως ώδε ο κόσμος έφη.

Ευκολία

 • Βους επί φάτνην.
 • Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.

Βάσανα

 • Βίος αληλεσμένος και μάζα μεμαγμένη.
 • Ουδέν κακόν ραδίως απόλλυται.
 • Ιλιάς κακών επῄει.

Προβλήματα

 • Όθι τις αλγεί, τόθι και την χείραν φέρει.

Παγίδες

 • Γέρων αλώπηξ ουχ αλίσκεται πάγη.

Ρίσκο

 • Η περί το φρέαρ όρχησις.

Κίνδυνος

 • Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει.

Διαφωνία

 • Παντί λόγω λόγος παλαίει.

Πειθώ

 • Δόρυ και κηρύκειον.
 • Χρυσός Δανάην έπεισεν εθέλουσαν.

Ομαδικότητα

 • Μία μέλισσα μέλι ου ποιεί.

Ηγεσία & Διοίκηση

 • Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω.
 • Οποία η δέσποινα, τοίαι και αι θεραπαινίδες.
 • Ουχ εύδει ποιμήν.

Χρήμα

 • Γενναίος εί εκ βαλαντίου.
 • Οκκ’ αργύριον ή πάντα θει κηλαύνεται.
 • Τα Ταντάλου τάλαντα τανταλίζεται.

Πλούτος

 • Υπόπτερος δ’ ο πλούτος.
 • Ο πλούτος θνητός, η δόξα αθάνατος.

Αφθονία

 • Άμαις και σκάφαις.

Πολυτέλεια

 • Συρακοσίων τράπεζα.

Ιδιοκτησία

 • Ουδέν η κτήσις, εάν μη η χρήσις παρή.

Κέρδος

 • Από καταδυομένης νηός ό,τι αν λάβης κέρδος.

Διαφθορά

 • Βους επί γλώσσης.
 • Χρυσός Δανάην έπεισεν εθέλουσαν.

Δρόμος

 • Οδού παρούσης την ατραπόν μη ζήτει.

Ταξίδι

 • Το αποδημείν εί αρίστη παιδεία.

Απολαύσεις & Ηδονές

 • Το γαρ ηδύ, εάν πολύ, ου τι γε ηδύ.
 • Όνειδος αισχρός βίος όμως, καν ηδύς ή.
 • Έπεσθαι τοις τερπνοίς είωθε τα λυπηρά.
 • Αδώνιδος κήποι.

Αλκοόλ

 • Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.
 • Πίνειν εξ αργυρού φρέατος.
 • Το εν τη καρδία του νήφοντος επί της γλώττης εστί του μεθύοντος.

Αίτιο & Αποτέλεσμα

 • Όθι τις αλγεί, τόθι και την χείραν φέρει.
 • Εν τω τυχόντι σχοινίω ουκ απάγχεται.
 • Το κακώς πορισθέν κακώς όλλυται.

Ευτυχία & Δυστυχία

 • Η παρούσα ευτυχία εστί μείζων, παρούσαν γαρ ανάγκην θεραπεύει.

Άνοδος & Κάθοδος

 • Από όνων εφ’ ίππους.

Νίκη & Ήττα

 • Καδμεία νίκη.

Φήμη & Δόξα

 • Ο πλούτος θνητός, η δόξα αθάνατος.
 • Πόνος, ως λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.

Αναπόφευκτο

 • Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
 • Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.
 • Κόρακος εξελεύσεται «κρα».

Αμετάκλητες Εξελίξεις

 • Ό γέγονε, γέγονε.

Αταξία

 • Σύρβα τύρβα.

Κούραση

 • Ου σχολή δούλοις.

Φτώχεια

 • Μηδέ πάτταλον.

Ερημιά

 • Σκυθών ερημία.

Πείνα

 • Πεινώντι παν εστι χρήμα εδώδιμον.

Λύκοι

 • Λύκος εν αιτία γίνεται καν φέρει καν μη φέρει.

Άλογα

 • Από όνων εφ’ ίππους.

Γαϊδούρια

 • Όνος ύεται.
 • Κάμηλος και ψωριώσα πολλών όνων φορτία ανατίθεται.
 • Έργον όνον αποτρέψαι κνώμενον.

Φίδια

 • Όφις ει μη φάγοι όφιν, δράκων ου γενήσεται.Συστήνουμε:

Αν σας ενδιαφέρουν τα αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, δείτε επίσης και τα Δελφικά Παραγγέλματα, τη σελίδα με ta Αρχαία Γνωμικά, τα Λατινικά ρητά , τα Εκκλησιαστικά ρητά καθώς και τις Βυζαντινές ρήσεις.


Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
Μανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Σχετικό Γνωμικό
Αι παροιμίαι παλαιάς εισίν φιλοσοφίας εγκαταλείμματα, περισωθέντα διά συντομίαν και δεξιότητα.
Αριστοτέλης


Google

owl

Δείγμα Γνωμικών