γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ρήγας Φεραίος

Ρήγας Φεραίος, 1757-1798 , Εθνομάρτυς
Ρήγας Φεραίος βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 22Αναγνώσεις: 18,053

Ιστορικές φράσεις

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

«Θούριος», στιχ. 7-8


183 likes

Αφορισμοί

Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

«Φυσικής Απάνθισμα», σελ. 24


344 likes
Ο σκοπός οπού απ’ αρχής κόσμου οι άνθρωποι εσυμμαζώχθησαν από τα δάση την πρώτην φοράν, διά να κατοικήσουν όλοι μαζί, κτίζοντες χώρας και πόλεις, είναι δια να συμβοηθώνται και να ζώσιν ευτυχισμένοι, και όχι να συναντιτρώγονται ή να ρουφά το αίμα τους ένας.


68 likes
Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί,
παρά να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί.

«Θούριος», στιχ. 57-58


65 likes
Ελευθερία είναι εκείνη η δύναμις όπου έχει ο άνθρωπος εις το να κάμη όλον εκείνο, οπού δεν βλάπτει εις τα δίκαια των γειτόνων του.

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 6


63 likes
Όλον το έθνος αδικείται, όταν αδικείται ένας μόνος πολίτης.

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 23


59 likes
Το ηθικόν σύνορον της Ελευθερίας είναι τούτο το ρητόν: Μη κάμης εις τον άλλον εκείνο οπού δεν θέλεις να σε κάμουν.

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 6


48 likes
Ο ιερός τη πατρίδος έρως εμφωλεύει εις την καρδίαν, και η καρδία δεν γηράσκει ποτέ.

«Ηθικός Τρίπους», σελ. 118


36 likes
Για την Πατρίδα όλοι να ‘χωμεν μια καρδιά.

«Θούριος», στιχ. 42


27 likes
Καιρός είν’ της Πατρίδος ν’ ακούστε τη λαλιά.

«Θούριος», στιχ. 80


24 likes
Στην πίστιν του καθένας ελεύθερος να ζη.

«Θούριος», στιχ. 43


21 likes
Όλοι χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα.

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 22


19 likes
Ο Νόμος είναι εκείνη η ελευθέρα απόφασις, οπού με την συγκατάθεσιν όλου του λαού έγινεν.

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 4


15 likes
Κανένας δεν αντιστέκεται, όταν ηξεύρη πως θε να λάβη το δίκαιόν του με την συνδρομήν του Νόμου.

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 33


14 likes
Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη.

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», 22


14 likes
Υπό την τυραννίαν του Οθωμανικού δεσποτισμού… κανένας, οποιασδήποτε τάξεως και θρησκείας, δεν είναι σίγουρος μήτε δια την ζωήν του, μήτε δια την τιμήν του, μήτε δια τα υποστατικά του.

«Επαναστατική Προκήρυξις»


13 likes
Ο Νόμος είναι ο αυτός δια το πταίσμα και αμετάβλητος, ήγουν δεν παιδεύεται ο πλούσιος ολιγώτερον και ο πτωχός περισσότερον δια το αυτό σφάλμα, αλλ’ ίσια-ίσια.

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 3


13 likes
Ας καταβάλουν ευμενώς έκαστος έρανον ό,τι βούλεται, οπού, βοηθούμενον πανταχόθεν, να αναλάβη το πεπτωκός Ελληνικόν Γένος.

«Φυσικής Απάνθισμα», σελ. θ’, «Προς τους αναγνώστας»


12 likes
Σταθερός ας διαμένη στην φιλίαν του τινάς,
για να έχη της ζωής του τας ημέρας του τερπνάς.

«Ηθικός Τρίπους», σελ. 187


12 likes

Στίχοι

Να σφάξωμεν τους λύκους, που τον ζυγόν βαστούν
και Χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τυραννούν.

«Θούριος», στιχ. 121-122


27 likes
Ως πότε παλληκάρια, να ζώμεν στα στενά
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά;

«Θούριος», στιχ. 1-2


26 likes
Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά;
στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν στη φωτιά.

«Θούριος», στιχ. 9-10


23 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Ρήγας Φεραίος

 Κολοκοτρώνης

 Καραϊσκάκης

 Αθανάσιος Διάκος

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou