γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Ταξινόμηση φράσεων κατά προσωπικότητα, συγγραφέα ή άλλη πηγή

Μάρκος Αυρήλιος

Marcus Aurelius ( 121-180 μ.Χ. , Ρωμαίος Αυτοκράτωρ)
Μάρκος Αυρήλιος βιογραφικόΟ Μάρκος Αυρήλιος ήταν από τους σπουδαιότερους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Βασίλευσε από το 161 έως το 180 μ.Χ. Επί των ημερών του η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της (η αρχή της πτώσης της έγινε με το διάδοχό του Κόμοδο).
Ανάμεσα στα άλλα θεωρείται και σπουδαίος στωικός φιλόσοφος.

Έγραψε το περίφημο «Τα εις εαυτόν» που αρχικά είχε το χαρακτήρα ενός προσωπικού οδηγού διακυβέρνησης και αυτοβελτίωσης. Σήμερα θεωρείται από τα πιο σημαντικά φιλοσοφικά έργα της ύστερης αρχαιότητας.
Το έργο χωρίζεται σε 12 βιβλία και είναι γραμμένο στην Κοινή Ελληνική. Διεθνώς είναι γνωστό ως Meditations («Στοχασμοί» ή «Διαλογισμοί»). Οι αφορισμοί στην παρούσα σελίδα προέρχονται από το έργο αυτό.

Αριθμός Αφορισμών: 37Αναγνώσεις: 52,068
Αλλήλων καταφρονούντες αλλήλοις αρεσκεύονται και αλλήλων υπερέχειν θέλοντες, αλλήλοις υποκατακλίνονται.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’14

άρεσε σε 116
Άριστος τρόπος του αμύνεσθαι το μη εξομοιούσθαι.

—  'Τα εις εαυτόν' στ’6

μτφρ: ο καλύτερος τρόπος για να αντιστέκεσαι είναι να μην εξομοιώνεσαι

άρεσε σε 93
Ένδον σκάπτε, ένδον η πηγή του αγαθού και αεί αναβλύειν δυναμένη, εάν αεί σκάπτεις.

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 59

μτφρ: σκάβε μέσα σου· μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβλύζει πάντα αν πάντα την αναζητείς

άρεσε σε 88
Ο κόσμος αλλοίωσις, ο βίος υπόληψις.

—  'Τα εις εαυτόν' δ’ 3

μτφρ: ο κόσμος είναι μια [συνεχής] αλλαγή, η ζωή είναι γέννημα της φαντασίας.

άρεσε σε 87
Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι.

—  'Τα εις εαυτόν' θ’ 5

άρεσε σε 63
Έξω του κόσμου το αποθανόν ου πίπτει.

μτφρ: ό,τι πεθαίνει δεν πέφτει έξω από τον κόσμο [δεν χάνεται]

άρεσε σε 51
Ουδέν ουδενί συμβαίνει, ό ού πέφυκε φέρειν.

απόδοση: τίποτε δεν μπορεί να σου συμβεί που δεν μπορείς να το αντέξεις

άρεσε σε 50
Παν εφήμερον, και το μνημονεύον και το μνημονευόμενον.

—  'Τα εις εαυτόν' γ’ 35

άρεσε σε 47
Μη ως μύρια μέλλων έτη ζην. Το χρεών επήρτηται. Έως ζης, έως έξεστιν, αγαθός γενού.

άρεσε σε 42
Το τω σμήνει μη συμφέρον ουδὲ τη μελίσση συμφέρει.

—  'Τα εις εαυτόν' στ’54

μτφρ: ό,τι είναι κακό για το μελίσσι, είναι κακό και για τη μέλισσα

άρεσε σε 34
Ει μη καθήκει, μη πράξης· ει μη αληθές εστι, μη είπης.

—  'Τα εις εαυτόν' ιβ’17

μτφρ: αν δεν είναι σωστό, μην το κάνεις­ αν δεν είναι αλήθεια, μην το πεις

άρεσε σε 22
Οι άνθρωποι γεγόνασιν αλλήλων ένεκα. Ή δίδασκε ούν ή φέρε.

—  'Τα εις εαυτόν' η’59

άρεσε σε 21
Ζητώ γαρ την αλήθειαν υφ’ ής ουδείς πώποτε εβλάβη.

άρεσε σε 21
Εγγύς μεν η ση περί πάντων λήθη, εγγύς δε η πάντων περί σου λήθη.

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 21

μτφρ: σύντομα θα τα έχεις ξεχάσει όλα και σύντομα θα σε έχουν ξεχάσει όλοι

άρεσε σε 20
Του ανθρωπίνου βίου ο μεν χρόνος στιγμή, η δε ουσία ρέουσα, η δε αίσθησις αμυδρά, η δε όλου του σώματος σύγκρισις εύσηπτος, η δε ψυχή ρόμβος, η δε τύχη δυστέκμαρτον, η δε φήμη άκριτον.

—  «Τα εις εαυτόν», β’17

άρεσε σε 19
Εν ολιγίστοις κείται το ευδαιμόνως βιώσαι.

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 67

μτφρ: η ευτυχία στη ζωή εξαρτάται από πολύ λίγα πράγματα

άρεσε σε 18
Ορθόν ούν είναι χρη, ουχί ορθούμενον.

—  'Τα εις εαυτόν' γ’ 5

μτφρ: πρέπει να είσαι όρθιος, όχι να κρατιέσαι όρθιος [από τους άλλους]

άρεσε σε 16
Τοσούτου άξιος έκαστός εστιν, όσου άξιά εστι ταύτα περί ά εσπούδακεν.

—   'Τα εις εαυτόν' ζ’ 3

μτφρ: αξίζει κανείς τόσο όσο αξίζουν τα πράγματα με τα οποία ασχολήθηκε συστηματικά

άρεσε σε 16
Ποριείς δε, αν ως εσχάτην του βίου εκάστην πράξιν ενεργής.

—  'Τα εις εαυτόν' β’ 5

μτφρ: να πορεύεσαι σαν κάθε πράξη σου να είναι η τελευταία της ζωής σου

άρεσε σε 12
Πρόσεχε τω υποκειμένω ή τη ενεργεία ή τω δόγματι ή τω σημαινομένω.

—  'Τα εις εαυτόν' η’ 22

μτφρ: πρόσεχε την ουσία του πράγματος παρά τις ενέργειες ή τις πεποιθήσεις ή τις ερμηνείες

(η φράση στην οποία παραπέμπει και ο Hannibal Lecter…)

άρεσε σε 12
Ο αμαρτάνων εαυτώ αμαρτάνει· ο αδικών εαυτόν αδικεί, εαυτόν κακόν ποιών.

—  'Τα εις εαυτόν' θ’4

άρεσε σε 10
Ότι ουδέν ήττον τα αυτά ποιήσουσι, καν συ διαρραγής.

—  'Τα εις εαυτόν' η’ 4

μτφρ: δεν θα κάνουν τίποτα λιγότερο, ακόμα κι αν εσύ γίνεις έξαλλος

άρεσε σε 8
Η βιωτική τῃ παλαιστικᾑ ομοιοτέρα ήπερ τῃ ορχηστικᾑ κατά το προς τα εμπίπτοντα και ού προεγνωσμένα έτοιμος και απτώς εστάναι.

—  'τα εις εαυτόν' ζ’ 61

μτφρ: η τέχνη της ζωής μοιάζει περισσότερο με την πάλη παρά με το χορό, με την έννοια ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και ακλόνητος σε αυτά που συμβαίνουν απροειδοποίητα

άρεσε σε 8
Πεποίηκά τι κοινωνικώς; ουκούν ωφέλημαι.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’4

μτφρ: έκανα κάτι για το κοινωνικό σύνολο; άρα είμαι ωφελημένος.

άρεσε σε 7
Ότι πάν υπόληψις.

—  'Τα εις εαυτόν' β’15

μτφρ: διότι τα πάντα είναι μια ιδέα (μια άποψη, μια γνώμη)

άρεσε σε 7
Το τα αδύνατα διώκειν μανικόν· αδύνατον δε το τους φαύλους μη τοιαύτά τινα ποιείν.

—  'Τα εις εαυτόν' ε’ 17

μτφρ: το να επιδιώκεις πράγματα που είναι αδύνατα είναι τρελό· και είναι αδύνατο οι φαύλοι να μην κάνουν κάτι τέτοιο.

άρεσε σε 6
Τι ποιείς, άνθρωπε; Τούτο ου δει προλέγειν. Αυτό φανήσεται.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’ 15

άρεσε σε 2
Μήτε ακούσιος ενέργει μήτε ακοινώνητος μήτε ανεξέταστος μήτε ανθελκόμενος· μήτε κομψεία την διάνοιάν σου καλλωπιζέτω· μήτε πολυρρήμων μήτε πολυπράγμων έσο.

—  'τα εις εαυτόν' γ’ 3

Αν στα είκοσι δεν μάθεις,
στα τριάντα δεν κάνεις,
στα σαράντα δεν έχεις,
τότε στα πενήντα ούτε θα μάθεις, ούτε θα κάνεις, ούτε θα έχεις.

άρεσε σε 540
Το αγγούρι είναι πικρό. Πέταξέ το. Υπάρχουν θάμνοι στο δρόμο. Απόφυγέ τους. Αυτό είναι αρκετό. Δεν είναι ανάγκη να λες «γιατί υπάρχουν τέτοια πράγματα στον κόσμο;»

άρεσε σε 74
Μην επιτρέπεις ποτέ το μέλλον να σε προβληματίζει. Θα το αντιμετωπίσεις, αν πρέπει, με τα ίδια όπλα της λογικής που σε εξοπλίζουν σήμερα εναντίον του παρόντος.

άρεσε σε 42
Περιορίσου στο παρόν.

άρεσε σε 39
Κάθε απώλεια δεν είναι παρά μια αλλαγή, και η αλλαγή είναι η απόλαυση της φύσης.

άρεσε σε 39
Όποιος είδε τα τωρινά, τα είδε όλα, και αυτά που γίνονταν ανέκαθεν και όσα θα γίνουν στο άπειρο μέλλον. Γιατί όλα είναι ίδια κι όμοια.

άρεσε σε 37
Η αξία ενός ανθρώπου δεν ξεπερνά την αξία των φιλοδοξιών του.

άρεσε σε 31
Όλα είναι εφήμερα, και η φήμη και ο φημισμένος.

άρεσε σε 31
Υπάρχει το ενδεχόμενο να εξομοιωθείς με θεό και να μείνεις απαρατήρητος.

άρεσε σε 31

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus

Παρόμοιες πηγές

 Ιούλιος Καίσαρ

 Κικέρων

 Νέρων

 Κάτων πρεσβύτερος

 Βεσπασιανός

 Ιουλιανός

 Αύγουστος

 Πομπήιος

 Κλαύδιος

 Αλέξανδρος Σεβήρος

 Καλιγούλας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou