Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Μάρκος Αυρήλιος
Marcus Aurelius, 121-180 μ.Χ. , Ρωμαίος Αυτοκράτωρ
Μάρκος Αυρήλιος βιογραφικόΟ Μάρκος Αυρήλιος ήταν από τους σπουδαιότερους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Βασίλευσε από το 161 έως το 180 μ.Χ. Επί των ημερών του η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της (η αρχή της πτώσης της έγινε με το διάδοχό του Κόμοδο).
Ανάμεσα στα άλλα θεωρείται και σπουδαίος στωικός φιλόσοφος.

Έγραψε το περίφημο «Τα εις εαυτόν» που αρχικά είχε το χαρακτήρα ενός προσωπικού οδηγού διακυβέρνησης και αυτοβελτίωσης. Σήμερα θεωρείται από τα πιο σημαντικά φιλοσοφικά έργα της ύστερης αρχαιότητας.
Το έργο χωρίζεται σε 12 βιβλία και είναι γραμμένο στην Κοινή Ελληνική. Διεθνώς είναι γνωστό ως Meditations («Στοχασμοί» ή «Διαλογισμοί»). Οι αφορισμοί στην παρούσα σελίδα προέρχονται από το έργο αυτό.

Αριθμός Αφορισμών: 37Αναγνώσεις: 57,321

Αρχαία Γνωμικά

Αλλήλων καταφρονούντες αλλήλοις αρεσκεύονται και αλλήλων υπερέχειν θέλοντες, αλλήλοις υποκατακλίνονται.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’14


άρεσε σε 132
Ένδον σκάπτε, ένδον η πηγή του αγαθού και αεί αναβλύειν δυναμένη, εάν αεί σκάπτεις.

μτφρ: σκάβε μέσα σου· μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβλύζει πάντα αν πάντα την αναζητείς

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 59


άρεσε σε 119
Ο κόσμος αλλοίωσις, ο βίος υπόληψις.

μτφρ: ο κόσμος είναι μια [συνεχής] αλλαγή, η ζωή είναι γέννημα της φαντασίας.

—  'Τα εις εαυτόν' δ’ 3


άρεσε σε 103
Άριστος τρόπος του αμύνεσθαι το μη εξομοιούσθαι.

μτφρ: ο καλύτερος τρόπος για να αντιστέκεσαι είναι να μην εξομοιώνεσαι

—  'Τα εις εαυτόν' στ’6


άρεσε σε 102
Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι.

—  'Τα εις εαυτόν' θ’ 5


άρεσε σε 66
Έξω του κόσμου το αποθανόν ου πίπτει.

μτφρ: ό,τι πεθαίνει δεν πέφτει έξω από τον κόσμο [δεν χάνεται]


άρεσε σε 56
Ουδέν ουδενί συμβαίνει, ό ού πέφυκε φέρειν.

απόδοση: τίποτε δεν μπορεί να σου συμβεί που δεν μπορείς να το αντέξεις


άρεσε σε 53
Παν εφήμερον, και το μνημονεύον και το μνημονευόμενον.

—  'Τα εις εαυτόν' γ’ 35


άρεσε σε 48
Μη ως μύρια μέλλων έτη ζην. Το χρεών επήρτηται. Έως ζης, έως έξεστιν, αγαθός γενού.


άρεσε σε 46
Το τω σμήνει μη συμφέρον ουδὲ τη μελίσση συμφέρει.

μτφρ: ό,τι είναι κακό για το μελίσσι, είναι κακό και για τη μέλισσα

—  'Τα εις εαυτόν' στ’54


άρεσε σε 37
Του ανθρωπίνου βίου ο μεν χρόνος στιγμή, η δε ουσία ρέουσα, η δε αίσθησις αμυδρά, η δε όλου του σώματος σύγκρισις εύσηπτος, η δε ψυχή ρόμβος, η δε τύχη δυστέκμαρτον, η δε φήμη άκριτον.

—  «Τα εις εαυτόν», β’17


άρεσε σε 32
Εν ολιγίστοις κείται το ευδαιμόνως βιώσαι.

μτφρ: η ευτυχία στη ζωή εξαρτάται από πολύ λίγα πράγματα

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 67


άρεσε σε 28
Ει μη καθήκει, μη πράξης· ει μη αληθές εστι, μη είπης.

μτφρ: αν δεν είναι σωστό, μην το κάνεις­ αν δεν είναι αλήθεια, μην το πεις

—  'Τα εις εαυτόν' ιβ’17


άρεσε σε 27
Εγγύς μεν η ση περί πάντων λήθη, εγγύς δε η πάντων περί σου λήθη.

μτφρ: σύντομα θα τα έχεις ξεχάσει όλα και σύντομα θα σε έχουν ξεχάσει όλοι

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 21


άρεσε σε 26
Οι άνθρωποι γεγόνασιν αλλήλων ένεκα. Ή δίδασκε ούν ή φέρε.

—  'Τα εις εαυτόν' η’59


άρεσε σε 24
Ζητώ γαρ την αλήθειαν υφ’ ής ουδείς πώποτε εβλάβη.


άρεσε σε 23
Ορθόν ούν είναι χρη, ουχί ορθούμενον.

μτφρ: πρέπει να είσαι όρθιος, όχι να κρατιέσαι όρθιος [από τους άλλους]

—  'Τα εις εαυτόν' γ’ 5


άρεσε σε 20
Τοσούτου άξιος έκαστός εστιν, όσου άξιά εστι ταύτα περί ά εσπούδακεν.

μτφρ: αξίζει κανείς τόσο όσο αξίζουν τα πράγματα με τα οποία ασχολήθηκε συστηματικά

—   'Τα εις εαυτόν' ζ’ 3


άρεσε σε 19
Ποριείς δε, αν ως εσχάτην του βίου εκάστην πράξιν ενεργής.

μτφρ: να πορεύεσαι σαν κάθε πράξη σου να είναι η τελευταία της ζωής σου

—  'Τα εις εαυτόν' β’ 5


άρεσε σε 13
Ο αμαρτάνων εαυτώ αμαρτάνει· ο αδικών εαυτόν αδικεί, εαυτόν κακόν ποιών.

—  'Τα εις εαυτόν' θ’4


άρεσε σε 13
Η βιωτική τῃ παλαιστικᾑ ομοιοτέρα ήπερ τῃ ορχηστικᾑ κατά το προς τα εμπίπτοντα και ού προεγνωσμένα έτοιμος και απτώς εστάναι.

μτφρ: η τέχνη της ζωής μοιάζει περισσότερο με την πάλη παρά με το χορό, με την έννοια ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και ακλόνητος σε αυτά που συμβαίνουν απροειδοποίητα

—  'τα εις εαυτόν' ζ’ 61


άρεσε σε 13
Πρόσεχε τω υποκειμένω ή τη ενεργεία ή τω δόγματι ή τω σημαινομένω.

μτφρ: πρόσεχε την ουσία του πράγματος παρά τις ενέργειες ή τις πεποιθήσεις ή τις ερμηνείες

(η φράση στην οποία παραπέμπει και ο Hannibal Lecter…)

—  'Τα εις εαυτόν' η’ 22


άρεσε σε 12
Ότι ουδέν ήττον τα αυτά ποιήσουσι, καν συ διαρραγής.

μτφρ: δεν θα κάνουν τίποτα λιγότερο, ακόμα κι αν εσύ γίνεις έξαλλος

—  'Τα εις εαυτόν' η’ 4


άρεσε σε 10
Το τα αδύνατα διώκειν μανικόν· αδύνατον δε το τους φαύλους μη τοιαύτά τινα ποιείν.

μτφρ: το να επιδιώκεις πράγματα που είναι αδύνατα είναι τρελό· και είναι αδύνατο οι φαύλοι να μην κάνουν κάτι τέτοιο.

—  'Τα εις εαυτόν' ε’ 17


άρεσε σε 10
Ότι πάν υπόληψις.

μτφρ: διότι τα πάντα είναι μια ιδέα (μια άποψη, μια γνώμη)

—  'Τα εις εαυτόν' β’15


άρεσε σε 8
Πεποίηκά τι κοινωνικώς; ουκούν ωφέλημαι.

μτφρ: έκανα κάτι για το κοινωνικό σύνολο; άρα είμαι ωφελημένος.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’4


άρεσε σε 7
Τι ποιείς, άνθρωπε; Τούτο ου δει προλέγειν. Αυτό φανήσεται.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’ 15


άρεσε σε 4
Μήτε ακούσιος ενέργει μήτε ακοινώνητος μήτε ανεξέταστος μήτε ανθελκόμενος· μήτε κομψεία την διάνοιάν σου καλλωπιζέτω· μήτε πολυρρήμων μήτε πολυπράγμων έσο.

—  'τα εις εαυτόν' γ’ 3


άρεσε σε 2

Αφορισμοί

Αν στα είκοσι δεν μάθεις,
στα τριάντα δεν κάνεις,
στα σαράντα δεν έχεις,
τότε στα πενήντα ούτε θα μάθεις, ούτε θα κάνεις, ούτε θα έχεις.


άρεσε σε 630
Το αγγούρι είναι πικρό. Πέταξέ το. Υπάρχουν θάμνοι στο δρόμο. Απόφυγέ τους. Αυτό είναι αρκετό. Δεν είναι ανάγκη να λες «γιατί υπάρχουν τέτοια πράγματα στον κόσμο;»


άρεσε σε 78
Μην επιτρέπεις ποτέ το μέλλον να σε προβληματίζει. Θα το αντιμετωπίσεις, αν πρέπει, με τα ίδια όπλα της λογικής που σε εξοπλίζουν σήμερα εναντίον του παρόντος.


άρεσε σε 51
Κάθε απώλεια δεν είναι παρά μια αλλαγή, και η αλλαγή είναι η απόλαυση της φύσης.


άρεσε σε 44
Περιορίσου στο παρόν.


άρεσε σε 43
Όποιος είδε τα τωρινά, τα είδε όλα, και αυτά που γίνονταν ανέκαθεν και όσα θα γίνουν στο άπειρο μέλλον. Γιατί όλα είναι ίδια κι όμοια.


άρεσε σε 38
Η αξία ενός ανθρώπου δεν ξεπερνά την αξία των φιλοδοξιών του.


άρεσε σε 33
Όλα είναι εφήμερα, και η φήμη και ο φημισμένος.


άρεσε σε 33
Υπάρχει το ενδεχόμενο να εξομοιωθείς με θεό και να μείνεις απαρατήρητος.


άρεσε σε 32
Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Κικέρων

 Ιούλιος Καίσαρ

 Νέρων

 Κάτων πρεσβύτερος

 Βεσπασιανός

 Ιουλιανός

 Αύγουστος

 Πομπήιος

 Κλαύδιος

 Αλέξανδρος Σεβήρος

 Καλιγούλας


Δημοφιλεις Συγγραφεις
1 Νίκ. Καζαντζάκης
2Οδυσσέας Ελύτης
3Νίτσε
4 Όσκαρ Ουάιλντ
5 Βίκτωρ Ουγκώ
6 Φρόυντ
7 Σωκράτης
8 Γκαίτε
9 Σαίξπηρ
10 Κομφούκιος
11 Αλμπέρ Καμύ
12 Καβάφης
13 Αϊνστάιν
14 Αριστοτέλης
15 Ωνάσης
16 Πλάτων
17 Ζαν-Πωλ Σαρτρ
18 Λα Ροσφουκώ
19 Γούντυ Άλλεν
20 Μαρκ Τουαίην
21 Μαχάτμα Γκάντι
22 Γιώργος Σεφέρης
23 Τσώρτσιλ
24 Ηράκλειτος
25 Λάο Τσε
26 Τζ.Μπέρναρ Σω
27 Ναπολέων
28 Επίκουρος
29 Μπίσμαρκ
30 Καρλ Μαρξ
31 Γιάννης Ρίτσος
32 Μένανδρος
33 Πωλ Βαλερύ
34 Σοπενχάουερ
35 Κώστας Βάρναλης
36 Βολταίρος
37 Νίκος Καββαδίας
38 Νικολό Μακιαβέλι
39 Ντοστογιέφσκι
40 Καρυωτάκης