γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Παλαιά Διαθήκη

Παλαιά Διαθήκη,  
Παλαιά Διαθήκη βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 71Αναγνώσεις: 2,956

Ιστορικές φράσεις

Γενηθήτω Φως!

—  Γένεσις Α’ 3


άρεσε σε 16

Εκκλησιαστικά Ρητά

Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης.

—  Εκκλησιαστής Α’ 2


άρεσε σε 76
Καλήτερον να κατοική τις εν γη ερήμω, παρά μετά γυναικός φιλέριδος και θυμώδους

—  Παροιμίαι ΚΑ’ .9


άρεσε σε 43
Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον.

—  Γένεσις Β’ 18


άρεσε σε 30
Μη αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού διά να μη γείνης και συ όμοιος αυτού.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 4


άρεσε σε 26
Ο αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν.

—  Ψαλμοί 10:10


άρεσε σε 23
Αρχή παντός έργου λόγος, και προ πράξεως βουλή.

μτφρ: Κάθε ενέργεια [πρέπει να] ξεκινάει από λογική σκέψη και κάθε πράξη από μια απόφαση

—  Σοφία Σειράχ ΛΖ’ 16


άρεσε σε 19
Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου.

—  Ψαλμοί 104:15


άρεσε σε 18
Τοις πάσι χρόνος και καιρός τω παντί πράγματι υπό τον ουρανόν.

—  Εκκλησιαστής Γ’ 1


άρεσε σε 18
Εγώ ειμί ο Ων.

—  Έξοδος Γ’ 14


άρεσε σε 17
Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας.

—  Ψαλμοί 103:24


άρεσε σε 17
Μη καυχώ τα εις αύριον, ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα.

—  Παροιμίαι ΚΖ’ 1


άρεσε σε 17
Ο δίκαιος θέλει ευφρανθεί
όταν ιδεί την εκδίκηση,
και τους πόδας αυτού θέλει νίψει
εν τω αίματι του ασεβούς.

—  Ψαλμοί 58:10


άρεσε σε 16
Και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις.

Προέλευση της φράσης: Ούτε φωνή ούτε ακρόαση.

—  Βασιλέων Α’ 18:26


άρεσε σε 14
Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης

—  Έξοδος Κ’ 12


άρεσε σε 14
Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου.

—  Ψαλμοί 110:10


άρεσε σε 13
Ο γαρ λογισμός των μεν αρετών εστιν ηγεμών, των δε παθών αυτοκράτωρ.

—  Μακκαβαίοι (Δ’) Α’ 30


άρεσε σε 13
Σαρξ εκ της σαρκός μου.

—  Γένεσις Β’ 23


άρεσε σε 12
Ως ο κύων επιστρέφει εις τον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρων επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού.

(και ο λουσθείς χοίρος εις τον βόρβορον [Πέτρος])

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 11


άρεσε σε 12
Προ συντριβής ηγείται ύβρις, προ δε της πτώσεως υπερηφάνεια.

—  Παροιμίαι ΙΣΤ’ 18


άρεσε σε 12
Μητρός ωδίνας μη επιλάθη.

μτφρ: μην ξεχάσεις τις ωδίνες τοκετού της μητέρας σου

—  Σοφία Σειράχ Ζ΄ 27


άρεσε σε 12
Όστις σκάπτει λάκκον θέλει πέσει εις αυτόν και ο λίθος θέλει επιστρέψει εις τον κυλίοντα αυτόν.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 27


άρεσε σε 11
Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός.

—  Έξοδος ΚΑ’ 24


άρεσε σε 11
Μη αινέσης άνδρα εν κάλλει αυτού.

—  Σοφία Σειράχ ΙΑ’ 2


άρεσε σε 11
Έστιν αισχύνη επάγουσα αμαρτίαν, και ἐστιν αισχύνη δόξα και χάρις.

αισχύνη=ντροπή

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 11


άρεσε σε 11
Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον.

—  Εκκλησιαστής Α’ 9


άρεσε σε 9
Προφάσεις εν αμαρτίαις.

—  Ψαλμοί 140:4


άρεσε σε 9
Βασιλέως υπακούοντος λόγον άδικον, πάντες οι υπ' αυτόν παράνομοι.

—  Παροιμίαι ΚΘ’ 12


άρεσε σε 9
Και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ένοχοί εἰσιν.

—  Λευιτικόν Κ’ 13


άρεσε σε 9
Δι’ υπομονής πείθεται ο ηγεμών και η γλυκειά γλώσσα συντρίβει οστά.

—  Παροιμίαι ΚΕ’ 15


άρεσε σε 8
Ο όφις με ηπάτησε, και έφαγον.

—  Γένεσις Γ’ 13


άρεσε σε 8
Ώσπερ φωνή ακανθών υπό λέβητα, ούτως ο γέλως των αφρόνων

—  Εκκλησιαστής Ζ’ 7


άρεσε σε 8
Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων.

—  Κριτές (Σαμψών) ΙΣΤ’ 30


άρεσε σε 7
Όστις καταθλίβει τον πτωχόν διά να αυξήση τα πλούτη αυτού, και όστις δίδει εις τον πλούσιον, θέλει ελθεί βεβαίως εις ένδειαν.

—  Παροιμίαι ΚΒ’ 16


άρεσε σε 7
Μετά ανδρός αθώου αθώος έσῃ
και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσῃ
και μετά στρεβλού διαστρέψεις.

—  Ψαλμοί 17:26,27


άρεσε σε 7
...ώστε φαγείν κρέατα και πιείν οίνον λέγοντες· φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.

—  Ησαΐας ΚΒ’ 13


άρεσε σε 7
Ο οκνηρός νομίζει εαυτόν σοφώτερον παρά επτά σοφούς γνωμοδότας.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 16


άρεσε σε 6
Οδός κακού και πους παρανόμου ολείται εν ημέρα κακή.

απόδοση: ο δρόμος του κακού και η πορεία του παρανόμου θα εξολοθρευτούν όταν ξεσπάσει η οργή του Θεού

—  Παροιμοίαι ΚΕ’ 16


άρεσε σε 6
Καιρός του τεκείν και καιρός του αποθανείν, καιρός του φυτεύσαι και καιρός του εκτίλαι πεφυτευμένον.

—  Εκκλησιαστής Β’ 2


άρεσε σε 5
Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά, εις εμέ μάλιστα τέσσαρα δεν εννοώ: τα ίχνη του αετού εις τον ουρανόν, τα ίχνη του όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν μέσω της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν τη νεότητι.

—  Παροιμίαι Λ’ 17, 18


άρεσε σε 5
Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε.

—  Γένεσις Β’ 8


άρεσε σε 5
Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.

(η πρώτη φράση της Αγίας Γραφής)

—  Γένεσις Α’ 1


άρεσε σε 5
Μη δως ύδατι διέξοδον μηδέ γυναικί πονηρά εξουσίαν.

—  Σοφία Σειράχ ΚΕ’ 25


άρεσε σε 5
Μη μετακίνει όρια αρχαία, τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου.

—  Παροιμίαι ΚΒ’ 28


άρεσε σε 5
Άνθρωπος ος αν μοιχεύσηται γυναίκα ανδρός, ή ος αν μοιχεύσηται γυναίκα του πλησίον, θανάτω θανατούσθωσαν, ο μοιχεύων και η μοιχευομένη.

—  Λευιτικόν Κ’ 10


άρεσε σε 5
Δανείζει Θεώ ο ελεών πτωχόν.

—  Παροιμοίαι ΙΘ’ 17


άρεσε σε 5
Και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γαρ εστι.

—  Λευιτικόν ΙΘ’ 22


άρεσε σε 5
Στολισμός ανδρός και γέλως οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγελεί τα περί αυτού.

—  Σοφία Σειράχ ΙΘ’ 30


άρεσε σε 5
Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου.

—  Ψαλμοί 140:3


άρεσε σε 4
Ό εάν παραδίδης, εν αριθμώ και σταθμώ, και δόσις και λήψις και παντί εν γραφή.

μτφρ: σε κάθε παράδοση που γίνεται με αριθμούς και ζυγίσματα, κάθε παραλαβή και παράδοση να γίνεται γραπτά

—  Σοφία Σειράχ ΜΒ’ 7


άρεσε σε 4
Εν περιβολή ιματίων μη καυχήσεις και εν ημέρα δόξης μη επαίρου.

—  Σοφία Σειράχ ΙΑ’ 4


άρεσε σε 4
Άρατε πύλας.

—  Ψαλμοί 23:7


άρεσε σε 4
Μία δε πάντων είσοδος εις τον βίον, έξοδός τε ίση.

μτφρ: για όλους μία είναι η είσοδος στη ζωή, και η έξοδος ίδια [για όλους] είναι

—   Σοφία Σολομώντος Ζ’ 5


άρεσε σε 4
Μέλι ευρών φάγε το ικανόν, μήποτε πλησθείς εξεμέσης.

μτφρ: αν βρεις μέλι, φάγε όσο χρειάζεται, μη παραχορτάσεις και κάνεις εμετό

—  Παροιμοίαι ΚΕ’ 16


άρεσε σε 4
Πίστις άνευ έργων νεκρά εστί.

—  Ιακώβ Κ’ 20


άρεσε σε 4
Και ήσαν οι δύο γυμνοί, ό τε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ουκ ησχύνοντο.

—  Γένεσις Β’ 18


άρεσε σε 3
Φυλή ανόμων ερημωθήσεται.

μτφρ: μια φυλή χωρίς νόμους θα εξαφανιστεί

—  Σοφία Σειράχ ΙΣΤ’ 4


άρεσε σε 3
Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν.

—  Γένεσις Α’ 31


άρεσε σε 3
Ώσπερ θύρα στρέφεται επί του στρόφιγγος, ούτως οκνηρός επί της κλίνης αυτού.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 14


άρεσε σε 3
Ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην.

—  Ψαλμοί, 118: 60


άρεσε σε 3
Έλεος θέλω και ου θυσίαν.

& κατά Ματθαίον ιθ’ 14

—  Ωσηέ ΣΤ’


άρεσε σε 3
Πλούτος αδίκως συναγόμενος εξεμεθήσεται.

—  Ιώβ, Κ’ 15


άρεσε σε 3
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

—  Ησαΐας Μ’ 3


άρεσε σε 2
Ων ουκ έστιν αριθμός.

—  Ψαλμοί 103:25


άρεσε σε 2
Μη προσκυνήσης αυτά [τα είδωλα] μηδέ λατρεύσης αυτά· διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με.

—  Έξοδος, Κ'5


άρεσε σε 2
Άκουσον άκουσον.

—  Βασιλείς 2, Κ’ 16


άρεσε σε 2
Ότι εν πλήθει σοφίας πλήθος γνώσεως, και ο προστιθείς γνώσιν προσθήσει άλγημα.

άλγημα=πόνος

—  Εκκλησιαστής 1:18


άρεσε σε 2
Ώσπερ σης εν ιματίω και σκώληξ ξύλω, ούτως λύπη ανδρός βλάπτει καρδίαν.

μτφρ: Όπως ο σκόρος στα ρούχα και το σκουλήκι στο ξύλο, έτσι και η λύπη του ανθρώπου βλάπτει την καρδιά του.

—  Παροιμοίαι ΚΕ’, 20


άρεσε σε 1
Πριν εξετάσης, μη μέμψη. Νόησον πρώτον και τότε επιτίμα.

—  Σοφία Σειράχ ια’7


Τι εμέτρησε τῇ χειρί το ύδωρ και τον ουρανόν σπιθαμῇ και πάσαν την γην δρακί;

—  Ησαΐας Μ´ 12


Αφορισμοί

Δράξασθε παιδείας μήποτε οργισθεί Κύριος.

—  Ψαλμοί 2:12


άρεσε σε 20


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Παλαιά Διαθήκη

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou