Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Παλαιά Διαθήκη
Παλαιά Διαθήκη,  
Παλαιά Διαθήκη βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 72Αναγνώσεις: 3,863

Εκκλησιαστικά Ρητά

Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης.

—  Εκκλησιαστής Α’ 2


άρεσε σε 78
Καλήτερον να κατοική τις εν γη ερήμω, παρά μετά γυναικός φιλέριδος και θυμώδους

—  Παροιμίαι ΚΑ’ .9


άρεσε σε 46
Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον.

—  Γένεσις Β’ 18


άρεσε σε 32
Μη αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού διά να μη γείνης και συ όμοιος αυτού.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 4


άρεσε σε 32
Ο αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν.

—  Ψαλμοί 10:10


άρεσε σε 24
Αρχή παντός έργου λόγος, και προ πράξεως βουλή.

μτφρ: Κάθε ενέργεια [πρέπει να] ξεκινάει από λογική σκέψη και κάθε πράξη από μια απόφαση

—  Σοφία Σειράχ ΛΖ’ 16


άρεσε σε 22
Δράξασθε παιδείας μήποτε οργισθεί Κύριος.

—  Ψαλμοί 2:12


άρεσε σε 21
Ο δίκαιος θέλει ευφρανθεί
όταν ιδεί την εκδίκηση,
και τους πόδας αυτού θέλει νίψει
εν τω αίματι του ασεβούς.

—  Ψαλμοί 58:10


άρεσε σε 20
Γενηθήτω Φως!

—  Γένεσις Α’ 3


άρεσε σε 19
Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου.

—  Ψαλμοί 104:15


άρεσε σε 19
Τοις πάσι χρόνος και καιρός τω παντί πράγματι υπό τον ουρανόν.

—  Εκκλησιαστής Γ’ 1


άρεσε σε 18
Εγώ ειμί ο Ων.

—  Έξοδος Γ’ 14


άρεσε σε 18
Μη καυχώ τα εις αύριον, ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα.

—  Παροιμίαι ΚΖ’ 1


άρεσε σε 18
Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας.

—  Ψαλμοί 103:24


άρεσε σε 17
Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης

—  Έξοδος Κ’ 12


άρεσε σε 16
Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου.

—  Ψαλμοί 110:10


άρεσε σε 14
Και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις.

Προέλευση της φράσης: Ούτε φωνή ούτε ακρόαση.

—  Βασιλέων Α’ 18:26


άρεσε σε 14
Προ συντριβής ηγείται ύβρις, προ δε της πτώσεως υπερηφάνεια.

—  Παροιμίαι ΙΣΤ’ 18


άρεσε σε 14
Ο γαρ λογισμός των μεν αρετών εστιν ηγεμών, των δε παθών αυτοκράτωρ.

—  Μακκαβαίοι (Δ’) Α’ 30


άρεσε σε 14
Όστις σκάπτει λάκκον θέλει πέσει εις αυτόν και ο λίθος θέλει επιστρέψει εις τον κυλίοντα αυτόν.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 27


άρεσε σε 13
Μητρός ωδίνας μη επιλάθη.

μτφρ: μην ξεχάσεις τις ωδίνες τοκετού της μητέρας σου

—  Σοφία Σειράχ Ζ΄ 27


άρεσε σε 13
Σαρξ εκ της σαρκός μου.

—  Γένεσις Β’ 23


άρεσε σε 12
Ως ο κύων επιστρέφει εις τον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρων επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού.

(και ο λουσθείς χοίρος εις τον βόρβορον [Πέτρος])

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 11


άρεσε σε 12
Έστιν αισχύνη επάγουσα αμαρτίαν, και ἐστιν αισχύνη δόξα και χάρις.

αισχύνη=ντροπή

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 11


άρεσε σε 12
Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός.

—  Έξοδος ΚΑ’ 24


άρεσε σε 11
Μη αινέσης άνδρα εν κάλλει αυτού.

—  Σοφία Σειράχ ΙΑ’ 2


άρεσε σε 11
Προφάσεις εν αμαρτίαις.

—  Ψαλμοί 140:4


άρεσε σε 10
Δι’ υπομονής πείθεται ο ηγεμών και η γλυκειά γλώσσα συντρίβει οστά.

—  Παροιμίαι ΚΕ’ 15


άρεσε σε 10
Βασιλέως υπακούοντος λόγον άδικον, πάντες οι υπ' αυτόν παράνομοι.

—  Παροιμίαι ΚΘ’ 12


άρεσε σε 10
Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον.

—  Εκκλησιαστής Α’ 9


άρεσε σε 9
Και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ένοχοί εἰσιν.

—  Λευιτικόν Κ’ 13


άρεσε σε 9
Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων.

—  Κριτές (Σαμψών) ΙΣΤ’ 30


άρεσε σε 8
Ο όφις με ηπάτησε, και έφαγον.

—  Γένεσις Γ’ 13


άρεσε σε 8
Ώσπερ φωνή ακανθών υπό λέβητα, ούτως ο γέλως των αφρόνων

—  Εκκλησιαστής Ζ’ 7


άρεσε σε 8
...ώστε φαγείν κρέατα και πιείν οίνον λέγοντες· φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.

—  Ησαΐας ΚΒ’ 13


άρεσε σε 8
Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.

(η πρώτη φράση της Αγίας Γραφής)

—  Γένεσις Α’ 1


άρεσε σε 7
Όστις καταθλίβει τον πτωχόν διά να αυξήση τα πλούτη αυτού, και όστις δίδει εις τον πλούσιον, θέλει ελθεί βεβαίως εις ένδειαν.

—  Παροιμίαι ΚΒ’ 16


άρεσε σε 7
Μετά ανδρός αθώου αθώος έσῃ
και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσῃ
και μετά στρεβλού διαστρέψεις.

—  Ψαλμοί 17:26,27


άρεσε σε 7
Οδός κακού και πους παρανόμου ολείται εν ημέρα κακή.

απόδοση: ο δρόμος του κακού και η πορεία του παρανόμου θα εξολοθρευτούν όταν ξεσπάσει η οργή του Θεού

—  Παροιμοίαι ΚΕ’ 16


άρεσε σε 7
Καιρός του τεκείν και καιρός του αποθανείν, καιρός του φυτεύσαι και καιρός του εκτίλαι πεφυτευμένον.

—  Εκκλησιαστής Β’ 2


άρεσε σε 6
Ο οκνηρός νομίζει εαυτόν σοφώτερον παρά επτά σοφούς γνωμοδότας.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 16


άρεσε σε 6
Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε.

—  Γένεσις Β’ 8


άρεσε σε 6
Μη δως ύδατι διέξοδον μηδέ γυναικί πονηρά εξουσίαν.

—  Σοφία Σειράχ ΚΕ’ 25


άρεσε σε 6
Μη μετακίνει όρια αρχαία, τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου.

—  Παροιμίαι ΚΒ’ 28


άρεσε σε 6
Ώσπερ θύρα στρέφεται επί του στρόφιγγος, ούτως οκνηρός επί της κλίνης αυτού.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 14


άρεσε σε 6
Άρατε πύλας.

—  Ψαλμοί 23:7


άρεσε σε 6
Πίστις άνευ έργων νεκρά εστί.

—  Ιακώβ Κ’ 20


άρεσε σε 6
Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά, εις εμέ μάλιστα τέσσαρα δεν εννοώ: τα ίχνη του αετού εις τον ουρανόν, τα ίχνη του όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν μέσω της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν τη νεότητι.

—  Παροιμίαι Λ’ 17, 18


άρεσε σε 5
Άνθρωπος ος αν μοιχεύσηται γυναίκα ανδρός, ή ος αν μοιχεύσηται γυναίκα του πλησίον, θανάτω θανατούσθωσαν, ο μοιχεύων και η μοιχευομένη.

—  Λευιτικόν Κ’ 10


άρεσε σε 5
Δανείζει Θεώ ο ελεών πτωχόν.

—  Παροιμοίαι ΙΘ’ 17


άρεσε σε 5
Και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γαρ εστι.

—  Λευιτικόν ΙΘ’ 22


άρεσε σε 5
Στολισμός ανδρός και γέλως οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγελεί τα περί αυτού.

—  Σοφία Σειράχ ΙΘ’ 30


άρεσε σε 5
Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου.

—  Ψαλμοί 140:3


άρεσε σε 4
Ό εάν παραδίδης, εν αριθμώ και σταθμώ, και δόσις και λήψις και παντί εν γραφή.

μτφρ: σε κάθε παράδοση που γίνεται με αριθμούς και ζυγίσματα, κάθε παραλαβή και παράδοση να γίνεται γραπτά

—  Σοφία Σειράχ ΜΒ’ 7


άρεσε σε 4
Εν περιβολή ιματίων μη καυχήσεις και εν ημέρα δόξης μη επαίρου.

—  Σοφία Σειράχ ΙΑ’ 4


άρεσε σε 4
Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν.

—  Γένεσις Α’ 31


άρεσε σε 4
Μία δε πάντων είσοδος εις τον βίον, έξοδός τε ίση.

μτφρ: για όλους μία είναι η είσοδος στη ζωή, και η έξοδος ίδια [για όλους] είναι

—   Σοφία Σολομώντος Ζ’ 5


άρεσε σε 4
Μέλι ευρών φάγε το ικανόν, μήποτε πλησθείς εξεμέσης.

μτφρ: αν βρεις μέλι, φάγε όσο χρειάζεται, μη παραχορτάσεις και κάνεις εμετό

—  Παροιμοίαι ΚΕ’ 16


άρεσε σε 4
Ώσπερ σης εν ιματίω και σκώληξ ξύλω, ούτως λύπη ανδρός βλάπτει καρδίαν.

μτφρ: Όπως ο σκόρος στα ρούχα και το σκουλήκι στο ξύλο, έτσι και η λύπη του ανθρώπου βλάπτει την καρδιά του.

—  Παροιμοίαι ΚΕ’, 20


άρεσε σε 4
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

—  Ησαΐας Μ’ 3


άρεσε σε 3
Και ήσαν οι δύο γυμνοί, ό τε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ουκ ησχύνοντο.

—  Γένεσις Β’ 18


άρεσε σε 3
Φυλή ανόμων ερημωθήσεται.

μτφρ: μια φυλή χωρίς νόμους θα εξαφανιστεί

—  Σοφία Σειράχ ΙΣΤ’ 4


άρεσε σε 3
Ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην.

—  Ψαλμοί, 118: 60


άρεσε σε 3
Έλεος θέλω και ου θυσίαν.

& κατά Ματθαίον ιθ’ 14

—  Ωσηέ ΣΤ’


άρεσε σε 3
Πλούτος αδίκως συναγόμενος εξεμεθήσεται.

—  Ιώβ, Κ’ 15


άρεσε σε 3
Μη προσκυνήσης αυτά [τα είδωλα] μηδέ λατρεύσης αυτά· διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με.

—  Έξοδος, Κ'5


άρεσε σε 3
Άκουσον άκουσον.

—  Βασιλείς 2, Κ’ 16


άρεσε σε 3
Ότι εν πλήθει σοφίας πλήθος γνώσεως, και ο προστιθείς γνώσιν προσθήσει άλγημα.

άλγημα=πόνος

—  Εκκλησιαστής Α’ 18


άρεσε σε 3
Ων ουκ έστιν αριθμός.

—  Ψαλμοί 103:25


άρεσε σε 2
Τι εμέτρησε τῇ χειρί το ύδωρ και τον ουρανόν σπιθαμῇ και πάσαν την γην δρακί;

—  Ησαΐας Μ´ 12


άρεσε σε 1
Πριν εξετάσης, μη μέμψη. Νόησον πρώτον και τότε επιτίμα.

—  Σοφία Σειράχ ΙΑ’ 7


Εάν πεινά ο εχθρός σου, δίδε εις αυτόν να φάγη. Εάν διψά, δόσε εις αυτόν να πίη.

—  Παροιμοίαι ΚΕ’ 21


Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Απόστολος Παύλος

 κατά Ματθαίον

 κατά Μάρκον

 κατά Λουκάν

 κατά Ιωάννην

 Καινή Διαθήκη


Δημοφιλεις Συγγραφεις
1 Νίκ. Καζαντζάκης
2Οδυσσέας Ελύτης
3Νίτσε
4 Όσκαρ Ουάιλντ
5 Βίκτωρ Ουγκώ
6 Φρόυντ
7 Σωκράτης
8 Γκαίτε
9 Σαίξπηρ
10 Κομφούκιος
11 Αλμπέρ Καμύ
12 Καβάφης
13 Αϊνστάιν
14 Αριστοτέλης
15 Ωνάσης
16 Πλάτων
17 Ζαν-Πωλ Σαρτρ
18 Λα Ροσφουκώ
19 Γούντυ Άλλεν
20 Μαρκ Τουαίην
21 Μαχάτμα Γκάντι
22 Γιώργος Σεφέρης
23 Τσώρτσιλ
24 Ηράκλειτος
25 Λάο Τσε
26 Τζ.Μπέρναρ Σω
27 Ναπολέων
28 Επίκουρος
29 Μπίσμαρκ
30 Καρλ Μαρξ
31 Γιάννης Ρίτσος
32 Μένανδρος
33 Πωλ Βαλερύ
34 Σοπενχάουερ
35 Κώστας Βάρναλης
36 Βολταίρος
37 Νίκος Καββαδίας
38 Νικολό Μακιαβέλι
39 Ντοστογιέφσκι
40 Καρυωτάκης