γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Παλαιά Διαθήκη

Παλαιά Διαθήκη,  
Παλαιά Διαθήκη βιογραφικό

Αριθμός Αφορισμών: 68Αναγνώσεις: 2,364

Ιστορικές φράσεις

Γενηθήτω Φως!

—  Γένεσις Α’ 3


15 likes

Εκκλησιαστικά Ρητά

Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης.

—  Εκκλησιαστής Α’ 2


72 likes
Καλήτερον να κατοική τις εν γη ερήμω, παρά μετά γυναικός φιλέριδος και θυμώδους

—  Παροιμίαι ΚΑ’ .9


39 likes
Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον.

—  Γένεσις Β’ 18


28 likes
Μη αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού διά να μη γείνης και συ όμοιος αυτού.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 4


25 likes
Ο αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν.

—  Ψαλμοί 10:10


23 likes
Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου.

—  Ψαλμοί 103:15


18 likes
Τοις πάσι χρόνος και καιρός τω παντί πράγματι υπό τον ουρανόν.

—  Εκκλησιαστής Γ’ 1


17 likes
Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας.

—  Ψαλμοί 103:24


17 likes
Αρχή παντός έργου λόγος, και προ πράξεως βουλή.

μτφρ: Κάθε ενέργεια [πρέπει να] ξεκινάει από λογική σκέψη και κάθε πράξη από μια απόφαση

—  Σοφία Σειράχ ΛΖ’ 16


17 likes
Εγώ ειμί ο Ων.

—  Έξοδος Γ’ 14


16 likes
Μη καυχώ τα εις αύριον, ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 1


16 likes
Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου.

—  Ψαλμοί 110:10


13 likes
Και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις.

Προέλευση της φράσης: Ούτε φωνή ούτε ακρόαση.

—  Βασιλέων Α’ 18:26


13 likes
Ο δίκαιος θέλει ευφρανθεί
όταν ιδεί την εκδίκηση,
και τους πόδας αυτού θέλει νίψει
εν τω αίματι του ασεβούς.

—  Ψαλμοί 58:10


13 likes
Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης

—  Έξοδος Κ’ 12


13 likes
Ως ο κύων επιστρέφει εις τον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρων επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού.

(και ο λουσθείς χοίρος εις τον βόρβορον [Πέτρος])

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 11


12 likes
Όστις σκάπτει λάκκον θέλει πέσει εις αυτόν και ο λίθος θέλει επιστρέψει εις τον κυλίοντα αυτόν.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 27


11 likes
Προ συντριβής ηγείται ύβρις, προ δε της πτώσεως υπερηφάνεια.

—  Παροιμίαι ΙΣΤ’ 18


11 likes
Μητρός ωδίνας μη επιλάθη.

μτφρ: μην ξεχάσεις τις ωδίνες τοκετού της μητέρας σου

—  Σοφία Σειράχ Ζ΄ 27


11 likes
Ο γαρ λογισμός των μεν αρετών εστιν ηγεμών, των δε παθών αυτοκράτωρ.

—  Μακκαβαίοι (Δ’) Α’ 30


11 likes
Σαρξ εκ της σαρκός μου.

—  Γένεσις Β’ 23


10 likes
Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός.

—  Έξοδος ΚΑ’ 24


10 likes
Μη αινέσης άνδρα εν κάλλει αυτού.

—  Σοφία Σειράχ ΙΑ’ 2


10 likes
Έστιν αισχύνη επάγουσα αμαρτίαν, και ἐστιν αισχύνη δόξα και χάρις.

αισχύνη=ντροπή

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 11


10 likes
Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον.

—  Εκκλησιαστής Α’ 9


9 likes
Προφάσεις εν αμαρτίαις.

—  Ψαλμοί 140:4


9 likes
Και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ένοχοί εἰσιν.

—  Λευιτικόν Κ’ 13


9 likes
Δι’ υπομονής πείθεται ο ηγεμών και η γλυκειά γλώσσα συντρίβει οστά.

—  Παροιμίαι ΚΕ’ 15


8 likes
Ώσπερ φωνή ακανθών υπό λέβητα, ούτως ο γέλως των αφρόνων

—  Εκκλησιαστής Ζ’ 7


8 likes
Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων.

—  Κριτές (Σαμψών) ΙΣΤ’ 30


7 likes
Βασιλέως υπακούοντος λόγον άδικον, πάντες οι υπ' αυτόν παράνομοι.

—  Παροιμίαι ΚΘ’ 12


7 likes
Μετά ανδρός αθώου αθώος έσῃ
και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσῃ
και μετά στρεβλού διαστρέψεις.

—  Ψαλμοί 17:26,27


7 likes
...ώστε φαγείν κρέατα και πιείν οίνον λέγοντες· φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.

—  Ησαΐας ΚΒ’ 13


7 likes
Όστις καταθλίβει τον πτωχόν διά να αυξήση τα πλούτη αυτού, και όστις δίδει εις τον πλούσιον, θέλει ελθεί βεβαίως εις ένδειαν.

—  Παροιμίαι ΚΒ’ 16


6 likes
Οδός κακού και πους παρανόμου ολείται εν ημέρα κακή.

απόδοση: ο δρόμος του κακού και η πορεία του παρανόμου θα εξολοθρευτούν όταν ξεσπάσει η οργή του Θεού

—  Παροιμοίαι ΚΕ’ 16


6 likes
Καιρός του τεκείν και καιρός του αποθανείν, καιρός του φυτεύσαι και καιρός του εκτίλαι πεφυτευμένον.

—  Εκκλησιαστής Β’ 2


5 likes
Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά, εις εμέ μάλιστα τέσσαρα δεν εννοώ: τα ίχνη του αετού εις τον ουρανόν, τα ίχνη του όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν μέσω της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν τη νεότητι.

—  Παροιμίαι Λ’ 17, 18


5 likes
Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε.

—  Γένεσις Β’ 8


5 likes
Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.

(η πρώτη φράση της Αγίας Γραφής)

—  Γένεσις Α’ 1


5 likes
Μη δως ύδατι διέξοδον μηδέ γυναικί πονηρά εξουσίαν.

—  Σοφία Σειράχ ΚΕ’ 25


5 likes
Μη μετακίνει όρια αρχαία, τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου.

—  Παροιμίαι ΚΒ’ 28


5 likes
Ο όφις με ηπάτησε, και έφαγον.

—  Γένεσις Γ’ 13


5 likes
Δανείζει Θεώ ο ελεών πτωχόν.

—  Παροιμοίαι ΙΘ’ 17


5 likes
Και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γαρ εστι.

—  Λευιτικόν ΙΘ’ 22


5 likes
Στολισμός ανδρός και γέλως οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγελεί τα περί αυτού.

—  Σοφία Σειράχ ΙΘ’ 30


5 likes
Ο οκνηρός νομίζει εαυτόν σοφώτερον παρά επτά σοφούς γνωμοδότας.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 16


4 likes
Ό εάν παραδίδης, εν αριθμώ και σταθμώ, και δόσις και λήψις και παντί εν γραφή.

μτφρ: σε κάθε παράδοση που γίνεται με αριθμούς και ζυγίσματα, κάθε παραλαβή και παράδοση να γίνεται γραπτά

—  Σοφία Σειράχ ΜΒ’ 7


4 likes
Εν περιβολή ιματίων μη καυχήσεις και εν ημέρα δόξης μη επαίρου.

—  Σοφία Σειράχ ΙΑ’ 4


4 likes
Άνθρωπος ος αν μοιχεύσηται γυναίκα ανδρός, ή ος αν μοιχεύσηται γυναίκα του πλησίον, θανάτω θανατούσθωσαν, ο μοιχεύων και η μοιχευομένη.

—  Λευιτικόν Κ’ 10


4 likes
Μία δε πάντων είσοδος εις τον βίον, έξοδός τε ίση.

μτφρ: για όλους μία είναι η είσοδος στη ζωή, και η έξοδος ίδια [για όλους] είναι

—   Σοφία Σολομώντος Ζ’ 5


4 likes
Πίστις άνευ έργων νεκρά εστί.

—  Ιακώβ Κ’ 20


4 likes
Και ήσαν οι δύο γυμνοί, ό τε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ουκ ησχύνοντο.

—  Γένεσις Β’ 18


3 likes
Φυλή ανόμων ερημωθήσεται.

μτφρ: μια φυλή χωρίς νόμους θα εξαφανιστεί

—  Σοφία Σειράχ ΙΣΤ’ 4


3 likes
Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν.

—  Γένεσις Α’ 31


3 likes
Ώσπερ θύρα στρέφεται επί του στρόφιγγος, ούτως οκνηρός επί της κλίνης αυτού.

—  Παροιμίαι ΚΣΤ’ 14


3 likes
Ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην.

—  Ψαλμοί, 118: 60


3 likes
Έλεος θέλω και ου θυσίαν.

& κατά Ματθαίον ιθ’ 14

—  Ωσηέ ΣΤ’


3 likes
Άρατε πύλας.

—  Ψαλμοί 23:7


3 likes
Μέλι ευρών φάγε το ικανόν, μήποτε πλησθείς εξεμέσης.

μτφρ: αν βρεις μέλι, φάγε όσο χρειάζεται, μη παραχορτάσεις και κάνεις εμετό

—  Παροιμοίαι ΚΕ’ 16


3 likes
Πλούτος αδίκως συναγόμενος εξεμεθήσεται.

—  Ιώβ, Κ’ 15


3 likes
Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου.

—  Ψαλμοί 140:3


2 likes
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

—  Ησαΐας Μ’ 3


2 likes
Ων ουκ έστιν αριθμός.

—  Ψαλμοί 103:25


2 likes
Μη προσκυνήσης αυτά [τα είδωλα] μηδέ λατρεύσης αυτά· διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με.

—  Έξοδος, Κ'5


2 likes
Άκουσον άκουσον.

—  Βασιλείς 2, Κ’ 16


2 likes
Ότι εν πλήθει σοφίας πλήθος γνώσεως, και ο προστιθείς γνώσιν προσθήσει άλγημα.

άλγημα=πόνος

—  Εκκλησιαστής 1:18


2 likes

Αφορισμοί

Δράξασθε παιδείας μήποτε οργισθεί Κύριος.

—  Ψαλμοί 2:12


20 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Παλαιά Διαθήκη

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou