γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

κατά Ματθαίον

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον,  
κατά Ματθαίον βιογραφικόΣυγγραφέας του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου είναι ο Ματθαίος, ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού.
Καταγόταν από την Γαλιλαία και εργαζόταν ως τελώνης, δηλαδή φοροεισπράκτορας. Κάποια ημέρα που ο Ιησούς περνούσε από την Καπερναούμ, ο Ιησούς τον κάλεσε να Τον ακολουθήσει.
Η μνήμη του τιμάται στις 16 Νοεμβρίου.

Αριθμός Αφορισμών: 48Αναγνώσεις: 1,148

Εκκλησιαστικά Ρητά

Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος.

—  δ’ 4


άρεσε σε 31
Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών.

—  ε’ 3


άρεσε σε 29
Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε.

—  ζ’ 1


άρεσε σε 28
Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.

—  ις’ 24


άρεσε σε 27
Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.

—  κζ’ 64


άρεσε σε 17
Αμήν γαρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβα ένθεν εκεί, και μεταβήσεται· και ουδέν αδυνατήσει υμίν.

—  ι撁 20


άρεσε σε 17
Ότι τον ήλιον Αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.

—  ε’ 45


άρεσε σε 16
Άφετε τα παιδία και μη κωλύετε αυτά ελθείν προς με, των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών.

—  ιθ' 14


άρεσε σε 16
Η πίστις σου σέσωκέ σε· ύπαγε εις ειρήνην.

και κατά Λουκάν ζ’ 50

—  ε’ 34


άρεσε σε 14
Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι.

—  ε’ 17


άρεσε σε 13
Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν.

—  ζ’ 7


άρεσε σε 12
Επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ησθένησα και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθατε πρός με.

—  κε’ 35-37


άρεσε σε 12
Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε.

—  κα’ 22


άρεσε σε 12
Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν.

—  ς’ 24


άρεσε σε 11
Ευκολώτερον εστί κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εισελθείν εις την βασιλείαν τού Θεού.

—  ιθ’ 23


άρεσε σε 11
Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με.

—  κβ’ 75


άρεσε σε 10
Απόδοτε τα Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.

—  κβ’ 21


άρεσε σε 9
Υμείς έστε το άλας της γης.

(φράση του Ιησού για τους μαθητές του)

—  ε’ 13


άρεσε σε 9
Διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες.

—  κγ’ 24


άρεσε σε 8
Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω.

—  ιθ' 6


άρεσε σε 8
Ο μη ων μετ’ εμού, κατ’ εμού εστιν.

—  ιβ’ 30


άρεσε σε 8
Πάντες γαρ οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρῃ απολούνται.

(αποδιδόμενο και ως: Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις.)

—  κς’ 52


άρεσε σε 7
Ύπαγε οπίσω μου Σατανά.

—  ις’ 23


άρεσε σε 7
Συ είπας.

—  κς’ 25


άρεσε σε 7
Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.

—  ι’ 8


άρεσε σε 6
Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου.

—  ς’ 3


άρεσε σε 6
Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται.

—  ε’ 6


άρεσε σε 6
Πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

—  δ’ 23


άρεσε σε 6
Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.

—  κβ’ 14


άρεσε σε 5
Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην

(από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού)

—  ε’ 5


άρεσε σε 5
Εν ω γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ω μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν.

—  ζ’ 2


άρεσε σε 5
Ήγγικεν η ώρα.

—  κς’ 25


άρεσε σε 4
Παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο.

—  κς’ 39


άρεσε σε 4
... ομοιωθήσεται ανδρί φρονίμω, όστις ωκοδόμησεν αυτού την οικίαν επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσαν τη οικία εκείνη, και ουκ έπεσεν, τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν.

—  ζ’ 24,25


άρεσε σε 4
Δεύτε οπίσω μου, και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων.

—  δ’ 19


άρεσε σε 4
Κάρφος εν τω οφθαλμώ.

—  ζ’ 3


άρεσε σε 3
Κεφαλή αυτού επί πίνακι.

—  ιδ’ 11


άρεσε σε 3
Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς.

—  ια’ 28


άρεσε σε 3
Έσεσθε ουν υμείς τέλειοι ως ο πατήρ υμών ο ουράνιος τέλειός εστιν.

—  ε’ 48


άρεσε σε 3
Μη δώτε το άγιον τοις κυσίν μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων.

—  ζ’ 6


άρεσε σε 2
Άλλους έσωσε, εαυτόν ου δύναται σώσαι.

—  κζ’ 42


άρεσε σε 2
Πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον.

—  κε’ 41


άρεσε σε 2
Εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί.

—  ιβ’ 34


άρεσε σε 2
Όστις σε αγγαρεύσει μίλιον έν, ύπαγε μετ’ αυτού δύο.

(Οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν το δικαίωμα να αγγαρεύουν οποιονδήποτε να κουβαλάει για 1 μίλι τον εξοπλισμό τους. Πηγή της φράσης 'extra mile'.)

—  ε’ 41


άρεσε σε 2
Το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών.

—  κζ’ 25


άρεσε σε 1
Πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαυΐδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.

—  α’ 17


άρεσε σε 1
Αλλ’ όστις σε ραπίζει εις την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην.

—  ε’ 39


άρεσε σε 1
Λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί…

—  κδ’ 7


άρεσε σε 1

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Απόστολος Παύλος

 Παλαιά Διαθήκη

 κατά Ματθαίον

 κατά Μάρκον

 κατά Λουκάν

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou