Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

κατά Ματθαίον
κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον,  
κατά Ματθαίον βιογραφικόΣυγγραφέας του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου είναι ο Ματθαίος, ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού.
Καταγόταν από την Γαλιλαία και εργαζόταν ως τελώνης, δηλαδή φοροεισπράκτορας. Κάποια ημέρα που ο Ιησούς περνούσε από την Καπερναούμ, ο Ιησούς τον κάλεσε να Τον ακολουθήσει.
Η μνήμη του τιμάται στις 16 Νοεμβρίου.

Αριθμός Αφορισμών: 48Αναγνώσεις: 1,299

Εκκλησιαστικά Ρητά

Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος.

—  δ’ 4


άρεσε σε 32
Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών.

—  ε’ 3


άρεσε σε 32
Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.

—  ις’ 24


άρεσε σε 30
Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε.

—  ζ’ 1


άρεσε σε 29
Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.

—  κζ’ 64


άρεσε σε 19
Αμήν γαρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβα ένθεν εκεί, και μεταβήσεται· και ουδέν αδυνατήσει υμίν.

—  ι撁 20


άρεσε σε 19
Ότι τον ήλιον Αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.

—  ε’ 45


άρεσε σε 17
Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε.

—  κα’ 22


άρεσε σε 17
Άφετε τα παιδία και μη κωλύετε αυτά ελθείν προς με, των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών.

—  ιθ' 14


άρεσε σε 17
Η πίστις σου σέσωκέ σε· ύπαγε εις ειρήνην.

και κατά Λουκάν ζ’ 50

—  ε’ 34


άρεσε σε 14
Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν.

—  ζ’ 7


άρεσε σε 13
Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι.

—  ε’ 17


άρεσε σε 13
Ευκολώτερον εστί κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εισελθείν εις την βασιλείαν τού Θεού.

—  ιθ’ 23


άρεσε σε 13
Επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ησθένησα και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθατε πρός με.

—  κε’ 35-37


άρεσε σε 13
Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν.

—  ς’ 24


άρεσε σε 11
Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με.

—  κβ’ 75


άρεσε σε 11
Υμείς έστε το άλας της γης.

(φράση του Ιησού για τους μαθητές του)

—  ε’ 13


άρεσε σε 11
Απόδοτε τα Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.

—  κβ’ 21


άρεσε σε 10
Ύπαγε οπίσω μου Σατανά.

—  ις’ 23


άρεσε σε 9
Ο μη ων μετ’ εμού, κατ’ εμού εστιν.

—  ιβ’ 30


άρεσε σε 9
Συ είπας.

—  κς’ 25


άρεσε σε 9
Διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες.

—  κγ’ 24


άρεσε σε 8
Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω.

—  ιθ' 6


άρεσε σε 8
Πάντες γαρ οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρῃ απολούνται.

(αποδιδόμενο και ως: Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβης)

—  κς’ 52


άρεσε σε 7
Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου.

—  ς’ 3


άρεσε σε 7
Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται.

—  ε’ 6


άρεσε σε 7
Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.

—  ι’ 8


άρεσε σε 6
Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.

—  κβ’ 14


άρεσε σε 6
Πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

—  δ’ 23


άρεσε σε 6
Εν ω γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ω μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν.

—  ζ’ 2


άρεσε σε 6
Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην

(από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού)

—  ε’ 5


άρεσε σε 5
Ήγγικεν η ώρα.

—  κς’ 25


άρεσε σε 4
Παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο.

—  κς’ 39


άρεσε σε 4
Κεφαλή αυτού επί πίνακι.

—  ιδ’ 11


άρεσε σε 4
... ομοιωθήσεται ανδρί φρονίμω, όστις ωκοδόμησεν αυτού την οικίαν επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσαν τη οικία εκείνη, και ουκ έπεσεν, τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν.

—  ζ’ 24,25


άρεσε σε 4
Εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί.

—  ιβ’ 34


άρεσε σε 4
Δεύτε οπίσω μου, και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων.

—  δ’ 19


άρεσε σε 4
Κάρφος εν τω οφθαλμώ.

—  ζ’ 3


άρεσε σε 3
Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς.

—  ια’ 28


άρεσε σε 3
Έσεσθε ουν υμείς τέλειοι ως ο πατήρ υμών ο ουράνιος τέλειός εστιν.

—  ε’ 48


άρεσε σε 3
Μη δώτε το άγιον τοις κυσίν μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων.

—  ζ’ 6


άρεσε σε 2
Άλλους έσωσε, εαυτόν ου δύναται σώσαι.

—  κζ’ 42


άρεσε σε 2
Πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον.

—  κε’ 41


άρεσε σε 2
Πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαυΐδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.

—  α’ 17


άρεσε σε 2
Όστις σε αγγαρεύσει μίλιον έν, ύπαγε μετ’ αυτού δύο.

(Οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν το δικαίωμα να αγγαρεύουν οποιονδήποτε να κουβαλάει για 1 μίλι τον εξοπλισμό τους. Πηγή της φράσης 'extra mile'.)

—  ε’ 41


άρεσε σε 2
Το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών.

—  κζ’ 25


άρεσε σε 1
Αλλ’ όστις σε ραπίζει εις την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην.

—  ε’ 39


άρεσε σε 1
Λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί…

—  κδ’ 7


άρεσε σε 1
Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Απόστολος Παύλος

 Παλαιά Διαθήκη

 κατά Μάρκον

 κατά Λουκάν

 κατά Ιωάννην


Δημοφιλεις Συγγραφεις
1 Νίκ. Καζαντζάκης
2Οδυσσέας Ελύτης
3Νίτσε
4 Όσκαρ Ουάιλντ
5 Βίκτωρ Ουγκώ
6 Φρόυντ
7 Σωκράτης
8 Γκαίτε
9 Σαίξπηρ
10 Κομφούκιος
11 Αλμπέρ Καμύ
12 Καβάφης
13 Αϊνστάιν
14 Αριστοτέλης
15 Ωνάσης
16 Πλάτων
17 Ζαν-Πωλ Σαρτρ
18 Λα Ροσφουκώ
19 Γούντυ Άλλεν
20 Μαρκ Τουαίην
21 Μαχάτμα Γκάντι
22 Γιώργος Σεφέρης
23 Τσώρτσιλ
24 Ηράκλειτος
25 Λάο Τσε
26 Τζ.Μπέρναρ Σω
27 Ναπολέων
28 Επίκουρος
29 Μπίσμαρκ
30 Καρλ Μαρξ
31 Γιάννης Ρίτσος
32 Μένανδρος
33 Πωλ Βαλερύ
34 Σοπενχάουερ
35 Κώστας Βάρναλης
36 Βολταίρος
37 Νίκος Καββαδίας
38 Νικολό Μακιαβέλι
39 Ντοστογιέφσκι
40 Καρυωτάκης