Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά, Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες
 
 
 

Αριστοτέλης
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Αριστοτέλης βιογραφικόΑπό τις πιο σημαντικές μορφές της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Η διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Θεωρείται πάντα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών. Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος, δημιουργός της λογικής και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας.
Από το τεράστιο έργο του (400 βιβλία, κυρίως σε μορφή διαλόγων) τελικά σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα.

Αριθμός Αφορισμών: 82Αναγνώσεις: 298,956

Αρχαία Γνωμικά

Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ.


άρεσε σε 1159
Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη.

μτφρ: Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.


άρεσε σε 829
Τα αγαθά κόποις κτώνται.


άρεσε σε 590
Ουδείς φίλος ώ πολλοί φίλοι.


άρεσε σε 442
Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν.

μτφρ: η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση [και όχι τυχαία ή κατά λάθος]


άρεσε σε 373
Ερωτηθείς τι έστιν ελπίς, « Εγρηγορότος», είπεν, «ενύπνιον. »

μτφρ: Όταν ρωτήθηκε τι είναι ελπίδα; «Το όνειρο ενός ξύπνιου», είπε

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 348
Ελεύθερον διατελεί και βέλτιστα πολιτευόμενον και δυνάμενον άρχειν πάντων, μιας τυγχάνον πολιτείας.

μτφρ: [το Ελληνικό γένος] ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα και θα μπορούσε να κυριαρχήσει, αν ήταν πολιτικά ενωμένο


άρεσε σε 336
Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί μήτε μάτην.


άρεσε σε 285
Έξις δευτέρα φύσις.


άρεσε σε 234
Η πενία πολλών εστιν ενδεής, η δ’ απληστία πάντων.

μτφρ: η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών πραγμάτων και η απληστία όλων


άρεσε σε 233
Απεκρίθη εκ παλαιοτέρου του βαρβάρου έθνεος το ελληνικόν εόν και δεξιώτερον και ευηθείης ηλιθίου απηλλαγμένον μάλλον.

μτφρ: Ξεχώρισε από παλιά το Ελληνικό έθνος από τους βαρβάρους όντας πιο ικανό και περισσότερο απαλλαγμένο από την ηλιθιότητα


άρεσε σε 228
Άνευ των αναγκαίων αδύνατον και ζην και εύ ζην.


άρεσε σε 227
Ακούσας υπό τινος λοιδορείσθαι, «Απόντα με,» έφη, «και μαστιγούτω.»

μτφρ: όταν άκουσε ότι κάποιος τον κορόιδευε, «όταν λείπω, μπορούν και να με μαστιγώσουν», είπε


άρεσε σε 202
Ου γαρ ο δικαστής, ουδ’ ο βουλευτής, ουδ’ ο εκκλησιαστής άρχων εστί, αλλά το δικαστήριον, η βουλή και ο δήμος.


άρεσε σε 199
Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευ τους παθόντας ή οι παθόντες ευ τους ποιήσαντας.

μτφρ: περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες


άρεσε σε 195
Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι.

(η πρώτη φράση από το «Μετά τα Φυσικά»)


άρεσε σε 181
Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον.


άρεσε σε 179
Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω καί πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται.

μτφρ: Οπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται


άρεσε σε 167
Πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον.

μτφρ: σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο


άρεσε σε 167
Το άρχειν ήδιστον.

μτφρ: το να ασκείς εξουσία είναι υπέρτατη ευχαρίστηση


άρεσε σε 161
Όμοια γάρ ως επί το πολύ τα μέλλοντα τοις γεγονόσι.

μτφρ: τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά που έχουν γίνει

—  Ηθικά Νικομάχεια


άρεσε σε 142
Πόλεμος γαρ σχολείον αρετής εστί


άρεσε σε 139
Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον.

μτφρ: η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή


άρεσε σε 139
Ουδέν άτακτον των φύσει.

μτφρ: τίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από τη φύση δεν είναι χωρίς τάξη


άρεσε σε 129
Ανδρείος ο περί τον καλόν θάνατον αδεής.

μτφρ: ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο


άρεσε σε 118
Έστιν ουν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω, δρώντων και ου δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.


άρεσε σε 117
Τας ουσίας αι μικραί δαπάναι δαπανώσι.

μτφρ: τις περιουσίες οι μικρές δαπάνες τις εξαφανίζουν


άρεσε σε 114
Ερωτηθεὶς τι ποτ' αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, «Το ανεπιτάκτως ποιείν ά τινες διά τον από των νόμων φόβον ποιούσιν.»

απόδοση: αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία, ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι τα κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους.

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 110
Ο δε ψευδής λόγος γίνεται παρά το πρώτον ψεύδος.


άρεσε σε 106
Ο πολίτης ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής.

μτφρ: το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας


άρεσε σε 105
Άνευ αιτίου ουδέν εστιν.

—  Ρητορική


άρεσε σε 102
Όλως το πλουτείν εστιν εν τω χρήσθαι και ουχί εν τω κεκτήσθαι.


άρεσε σε 97
Γυνή ανδρός φθονερώτερον και μεμψιμοιρότερον.


άρεσε σε 96
Αδύνατον τον μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.


άρεσε σε 95
Οι βάρβαροι δουλικώτεροι τα ήθη φύσει των Ελλήνων.

μτφρ: οι βάρβαροι είναι εκ φύσεως πιο δουλοπρεπείς από τους Έλληνες


άρεσε σε 94
Το νυν εστι μεσότης τις.


άρεσε σε 92
Το θήλυ έχει το βουλητικόν αλλ' άκυρον.

μτφρ: η γυναίκα θέλει αλλά δεν μπορεί


άρεσε σε 86
Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι.

μτφρ: πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα και η ψυχή το σώμα


άρεσε σε 84
Προφάσεως δείται μόνον η πονηρία.


άρεσε σε 76
Όπου άμιλλα ενταύθα και νίκη εστί.


άρεσε σε 76
Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην.


άρεσε σε 70
Άπας ό βίος των ανθρώπων φύσει και νόμοις διοικείται.


άρεσε σε 69
Νέος δ’ έμπειρος ουκ έστιν, πλήθος γαρ χρόνου ποιεί την εμπειρίαν.


άρεσε σε 63
Ουδείς γαρ ον φοβείται φιλεί.

μτφρ: κανένας δεν αγαπάει αυτόν που φοβάται

—  Ρητορική 2


άρεσε σε 63
Ανοήτου ευδαίμονος ήθος πλούτου εστί.


άρεσε σε 62
Η φύσις ουδέν ποιεί άλματα.


άρεσε σε 61
Πόλις εστί κοινωνία πολιτών πολιτείας.

απόδοση: η πόλη(το κράτος) είναι η ένωση των πολιτών με βάση το πολίτευμα


άρεσε σε 54
Πολλαί μεταβολαί γίνονται και παντοίαι τύχαι κατά τον βίον.


άρεσε σε 53
Το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν κρείττον το δε χείρον, και το μεν άρχον το δ' αρχόμενον.

—  Πολιτικά Α’


άρεσε σε 52
Καματηρόν το άρχειν.

μτφρ: κουραστικό να διοικείς


άρεσε σε 51
Τα φυτά των ζώων ένεκέν εστι και τα ζώα των ανθρώπων χάριν.


άρεσε σε 49
Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις.


άρεσε σε 47
Περί ουδέν των ανθρωπίνων έργων υπάρχει βεβαιότης.


άρεσε σε 38
Δεσπότης δούλου δείται και δούλος δεσπότου.


άρεσε σε 38
Παιδία και θηρία διώκει τας ηδονάς.

—  Ηθικά Νικομάχεια


άρεσε σε 28
Τέλος πάσης ενεργείας εστί το κατά την έξιν.


άρεσε σε 25
Αι παροιμίαι παλαιάς εισίν φιλοσοφίας εγκαταλείμματα, περισωθέντα διά συντομίαν και δεξιότητα.


άρεσε σε 20
Όστις περί τραγωδίας οίδε, οίδε και περί επών.

μτφρ: όποιος ξέρει [να συνθέτει] τραγωδία, ξέρει και έπη

—  Περί Ποιητικής


άρεσε σε 19
Μεταβολή δε πάντων γλυκύ.

μτφρ: σε όλα τα πράγματα, η αλλαγή είναι γλυκιά


άρεσε σε 15
Εν πάσι γαρ τοις φυσικοίς ενεστί τι θαυμαστόν.

μτφρ: σε όλα τα πράγματα στη φύση υπάρχει κάτι άξιο θαυμασμού.


άρεσε σε 15
Ευφυούς η ποιητική εστιν ή μανικού.

μτφρ: η ποίηση είναι για τους ευφυείς ή για τους τρελούς.


άρεσε σε 14
Φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας εστίν: η μεν γαρ ποίησις μάλλον τα καθόλου, η δ᾽ ιστορία τα καθ᾽ έκαστον λέγει.

μτφρ: Η ποίηση είναι πιο φιλοσοφική και πιο σπουδαία από την ιστορία, επειδή η ποίηση μιλάει περισσότερο για το όλον ενώ η ιστορία για το συγκεκριμένο.


άρεσε σε 13
Ου γαρ δειν επιτάττεσθαι τον σοφόν αλλ’ επιτάττειν, και ου τούτον ετέρω πείθεσθαι αλλά τούτω τον ήττον σοφόν.

μτφρ: Ο σοφός δεν πρέπει να δέχεται εντολές αλλά να διατάζει, και όχι αυτός να υπακούει σε άλλους αλλά σε αυτόν να υπακούν οι λιγότερο σοφοί.


άρεσε σε 12
Τας δ’ αρετάς λαμβάνομεν ενεργήσαντες πρότερον, ώσπερ και επί των άλλων τεχνών.

—  Ηθ. Νικομαχεια Β’,1.4


άρεσε σε 9

Αφορισμοί

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.


άρεσε σε 575
Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να ζήσει μακριά απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο είτε θεός.

(σ.σ: ή και τα δύο)


άρεσε σε 388
Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, είναι εύκολο. Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.


άρεσε σε 382
Η φτώχεια είναι ο γονιός της επανάστασης και του εγκλήματος.


άρεσε σε 221
Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς τα.


άρεσε σε 220
Είναι χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου μυαλού να μπορεί να απολαύσει μια ιδέα χωρίς να την αποδεχθεί.


άρεσε σε 220
Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες. Κι αυτό, διότι πρώτον ο τοκετός είναι οδυνηρός, και δεύτερο, είναι σίγουρες ότι τα παιδιά που γέννησαν είναι δικά τους


άρεσε σε 211
Είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου ανθρώπου να μη ζητάει χάρες, αλλά να είναι έτοιμος να κάνει το καλό στους άλλους.


άρεσε σε 187
Συνήθως, την ισχυρότερη μνήμη την έχουν εκείνοι που είναι αργοί στην αντίληψη.


άρεσε σε 179
Είμαστε όλοι φίλοι των ευτυχούντων, ενώ των δυστυχούντων δεν είναι φίλος ούτε ο πατέρας.


άρεσε σε 177
Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.


άρεσε σε 130
Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο άλλος τον ξεπερνάει.


άρεσε σε 123
Κάθε εργασία επί πληρωμή αποσπά και φθείρει το μυαλό.


άρεσε σε 112
Κάλλιο τρελός με όλους παρά συνετός και μόνος.


άρεσε σε 92
Η οικογένεια είναι η ένωση που καθιερώθηκε από τη φύση για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών του ανθρώπου.


άρεσε σε 80
Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.


άρεσε σε 80
Είναι ανάρμοστο για ένα νέο άνθρωπο να χρησιμοποιεί αφορισμούς.


άρεσε σε 65
Ποιος είναι πολίτης; Πολίτης είναι αυτός που είναι ικανός να κυβερνήσει και να κυβερνηθεί.


άρεσε σε 56
Παρόμοιες Πηγές ΓνωμικώνΜανώλης Παπαθανασίου   2008 – 2018


Παρόμοιες πηγές

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Δημόκριτος

 Σόλων

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

 Διαγόρας ο Μήλιος


Δημοφιλεις Συγγραφεις
1 Νίκ. Καζαντζάκης
2Οδυσσέας Ελύτης
3Νίτσε
4 Όσκαρ Ουάιλντ
5 Βίκτωρ Ουγκώ
6 Φρόυντ
7 Σωκράτης
8 Γκαίτε
9 Σαίξπηρ
10 Κομφούκιος
11 Αλμπέρ Καμύ
12 Καβάφης
13 Αϊνστάιν
14 Αριστοτέλης
15 Ωνάσης
16 Πλάτων
17 Ζαν-Πωλ Σαρτρ
18 Λα Ροσφουκώ
19 Γούντυ Άλλεν
20 Μαρκ Τουαίην
21 Μαχάτμα Γκάντι
22 Γιώργος Σεφέρης
23 Τσώρτσιλ
24 Ηράκλειτος
25 Λάο Τσε
26 Τζ.Μπέρναρ Σω
27 Ναπολέων
28 Επίκουρος
29 Μπίσμαρκ
30 Καρλ Μαρξ
31 Γιάννης Ρίτσος
32 Μένανδρος
33 Πωλ Βαλερύ
34 Σοπενχάουερ
35 Κώστας Βάρναλης
36 Βολταίρος
37 Νίκος Καββαδίας
38 Νικολό Μακιαβέλι
39 Ντοστογιέφσκι
40 Καρυωτάκης