γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Αριστοτέλης

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Αριστοτέλης βιογραφικόΑπό τις πιο σημαντικές μορφές της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Η διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Θεωρείται πάντα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών. Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος, δημιουργός της λογικής και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας.
Από το τεράστιο έργο του (400 βιβλία, κυρίως σε μορφή διαλόγων) τελικά σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα.

Αριθμός Αφορισμών: 82Αναγνώσεις: 283,013

Αρχαία Γνωμικά

Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ το πολύ.


άρεσε σε 1066
Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη.

μτφρ: Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.


άρεσε σε 771
Τα αγαθά κόποις κτώνται.


άρεσε σε 565
Ουδείς φίλος ώ πολλοί φίλοι.


άρεσε σε 405
Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν.

μτφρ: η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση [και όχι τυχαία ή κατά λάθος]


άρεσε σε 344
Ερωτηθείς τι έστιν ελπίς, « Εγρηγορότος», είπεν, «ενύπνιον. »

μτφρ: Όταν ρωτήθηκε τι είναι ελπίδα; «Το όνειρο ενός ξύπνιου», είπε

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 333
Ελεύθερον διατελεί και βέλτιστα πολιτευόμενον και δυνάμενον άρχειν πάντων, μιας τυγχάνον πολιτείας.

μτφρ: [το Ελληνικό γένος] ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα και θα μπορούσε να κυριαρχήσει, αν ήταν πολιτικά ενωμένο


άρεσε σε 305
Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί μήτε μάτην.


άρεσε σε 278
Η πενία πολλών εστιν ενδεής, η δ’ απληστία πάντων.

μτφρ: η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών πραγμάτων και η απληστία όλων


άρεσε σε 227
Έξις δευτέρα φύσις.


άρεσε σε 216
Άνευ των αναγκαίων αδύνατον και ζην και εύ ζην.


άρεσε σε 212
Απεκρίθη εκ παλαιοτέρου του βαρβάρου έθνεος το ελληνικόν εόν και δεξιώτερον και ευηθείης ηλιθίου απηλλαγμένον μάλλον.

μτφρ: Ξεχώρισε από παλιά το Ελληνικό έθνος από τους βαρβάρους όντας πιο ικανό και περισσότερο απαλλαγμένο από την ηλιθιότητα


άρεσε σε 207
Ακούσας υπό τινος λοιδορείσθαι, «Απόντα με,» έφη, «και μαστιγούτω.»

μτφρ: όταν άκουσε ότι κάποιος τον κορόιδευε, «όταν λείπω, μπορούν και να με μαστιγώσουν», είπε

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 196
Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευ τους παθόντας ή οι παθόντες ευ τους ποιήσαντας.

μτφρ: περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες


άρεσε σε 188
Ου γαρ ο δικαστής, ουδ’ ο βουλευτής, ουδ’ ο εκκλησιαστής άρχων εστί, αλλά το δικαστήριον, η βουλή και ο δήμος.


άρεσε σε 185
Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι.

(η πρώτη φράση από το «Μετά τα Φυσικά»)


άρεσε σε 177
Ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον.


άρεσε σε 169
Πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον.

μτφρ: σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο


άρεσε σε 160
Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω καί πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται.

μτφρ: Οπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται


άρεσε σε 156
Το άρχειν ήδιστον.

μτφρ: το να ασκείς εξουσία είναι υπέρτατη ευχαρίστηση


άρεσε σε 152
Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον.

μτφρ: η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή


άρεσε σε 138
Όμοια γάρ ως επί το πολύ τα μέλλοντα τοις γεγονόσι.

μτφρ: τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά που έχουν γίνει

—  Ηθικά Νικομάχεια


άρεσε σε 134
Πόλεμος γαρ σχολείον αρετής εστί


άρεσε σε 126
Ουδέν άτακτον των φύσει.

μτφρ: τίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από τη φύση δεν είναι χωρίς τάξη


άρεσε σε 120
Έστιν ουν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω, δρώντων και ου δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.


άρεσε σε 114
Ανδρείος ο περί τον καλόν θάνατον αδεής.

μτφρ: ανδρείος είναι αυτός που δεν φοβάται τον τιμημένο θάνατο


άρεσε σε 114
Τας ουσίας αι μικραί δαπάναι δαπανώσι.

μτφρ: τις περιουσίες οι μικρές δαπάνες τις εξαφανίζουν


άρεσε σε 107
Ο δε ψευδής λόγος γίνεται παρά το πρώτον ψεύδος.


άρεσε σε 104
Ο πολίτης ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής.

μτφρ: το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας


άρεσε σε 99
Ερωτηθεὶς τι ποτ' αυτώ περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας, έφη, «Το ανεπιτάκτως ποιείν ά τινες διά τον από των νόμων φόβον ποιούσιν.»

απόδοση:Αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία, ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι τα κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους.

(από τον Διογένη Λαέρτιο)


άρεσε σε 98
Άνευ αιτίου ουδέν εστιν.

—  Ρητορική


άρεσε σε 98
Όλως το πλουτείν εστιν εν τω χρήσθαι και ουχί εν τω κεκτήσθαι.


άρεσε σε 93
Οι βάρβαροι δουλικώτεροι τα ήθη φύσει των Ελλήνων.

μτφρ: οι βάρβαροι είναι εκ φύσεως πιο δουλοπρεπείς από τους Έλληνες


άρεσε σε 92
Γυνή ανδρός φθονερώτερον και μεμψιμοιρότερον.


άρεσε σε 90
Αδύνατον τον μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.


άρεσε σε 89
Το νυν εστι μεσότης τις.


άρεσε σε 85
Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι.

μτφρ: πρέπει η τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα και η ψυχή το σώμα


άρεσε σε 80
Το θήλυ έχει το βουλητικόν αλλ' άκυρον.

μτφρ: η γυναίκα θέλει αλλά δεν μπορεί


άρεσε σε 78
Προφάσεως δείται μόνον η πονηρία.


άρεσε σε 74
Όπου άμιλλα ενταύθα και νίκη εστί.


άρεσε σε 71
Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην.


άρεσε σε 67
Άπας ό βίος των ανθρώπων φύσει και νόμοις διοικείται.


άρεσε σε 66
Νέος δ’ έμπειρος ουκ έστιν, πλήθος γαρ χρόνου ποιεί την εμπειρίαν.


άρεσε σε 60
Ανοήτου ευδαίμονος ήθος πλούτου εστί.


άρεσε σε 59
Ουδείς γαρ ον φοβείται φιλεί.

μτφρ: κανένας δεν αγαπάει αυτόν που φοβάται

—  Ρητορική 2


άρεσε σε 58
Η φύσις ουδέν ποιεί άλματα.


άρεσε σε 57
Πόλις εστί κοινωνία πολιτών πολιτείας.

απόδοση: η πόλη(το κράτος) είναι η ένωση των πολιτών με βάση το πολίτευμα


άρεσε σε 53
Πολλαί μεταβολαί γίνονται και παντοίαι τύχαι κατά τον βίον.


άρεσε σε 51
Το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν κρείττον το δε χείρον, και το μεν άρχον το δ' αρχόμενον.

—  Πολιτικά Α’


άρεσε σε 50
Καματηρόν το άρχειν.

μτφρ: κουραστικό να διοικείς


άρεσε σε 49
Τα φυτά των ζώων ένεκέν εστι και τα ζώα των ανθρώπων χάριν.


άρεσε σε 47
Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις.


άρεσε σε 43
Περί ουδέν των ανθρωπίνων έργων υπάρχει βεβαιότης.


άρεσε σε 37
Δεσπότης δούλου δείται και δούλος δεσπότου.


άρεσε σε 37
Παιδία και θηρία διώκει τας ηδονάς.

—  Ηθικά Νικομάχεια


άρεσε σε 24
Τέλος πάσης ενεργείας εστί το κατά την έξιν.


άρεσε σε 24
Όστις περί τραγωδίας οίδε, οίδε και περί επών.

μτφρ: όποιος ξέρει [να συνθέτει] τραγωδία, ξέρει και έπη

—  Περί Ποιητικής


άρεσε σε 19
Αι παροιμίαι παλαιάς εισίν φιλοσοφίας εγκαταλείμματα, περισωθέντα διά συντομίαν και δεξιότητα.


άρεσε σε 18
Μεταβολή δε πάντων γλυκύ.

μτφρ: σε όλα τα πράγματα, η αλλαγή είναι γλυκιά


άρεσε σε 10
Ευφυούς η ποιητική εστιν ή μανικού.

μτφρ: η ποίηση είναι για τους ευφυείς ή για τους τρελούς.


άρεσε σε 10
Φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας εστίν: η μεν γαρ ποίησις μάλλον τα καθόλου, η δ᾽ ιστορία τα καθ᾽ έκαστον λέγει.

μτφρ: Η ποίηση είναι πιο φιλοσοφική και πιο σπουδαία από την ιστορία, επειδή η ποίηση μιλάει περισσότερο για το όλον ενώ η ιστορία για το συγκεκριμένο.


άρεσε σε 9
Εν πάσι γαρ τοις φυσικοίς ενεστί τι θαυμαστόν.

μτφρ: σε όλα τα πράγματα στη φύση υπάρχει κάτι άξιο θαυμασμού.


άρεσε σε 9
Ου γαρ δειν επιτάττεσθαι τον σοφόν αλλ’ επιτάττειν, και ου τούτον ετέρω πείθεσθαι αλλά τούτω τον ήττον σοφόν.

μτφρ: Ο σοφός δεν πρέπει να δέχεται εντολές αλλά να διατάζει, και όχι αυτός να υπακούει σε άλλους αλλά σε αυτόν να υπακούν οι λιγότερο σοφοί.


άρεσε σε 8
Τας δ’ αρετάς λαμβάνομεν ενεργήσαντες πρότερον, ώσπερ και επί των άλλων τεχνών.

—  Ηθ. Νικομαχεια Β’,1.4


άρεσε σε 7

Αφορισμοί

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.


άρεσε σε 538
Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, είναι εύκολο. Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.


άρεσε σε 368
Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να ζήσει μακριά απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο είτε θεός.

(σ.σ: ή και τα δύο)


άρεσε σε 368
Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς τα.


άρεσε σε 211
Η φτώχεια είναι ο γονιός της επανάστασης και του εγκλήματος.


άρεσε σε 211
Είναι χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου μυαλού να μπορεί να απολαύσει μια ιδέα χωρίς να την αποδεχθεί.


άρεσε σε 210
Οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους πιο πολύ από τους πατεράδες. Κι αυτό, διότι πρώτον ο τοκετός είναι οδυνηρός, και δεύτερο, είναι σίγουρες ότι τα παιδιά που γέννησαν είναι δικά τους


άρεσε σε 201
Είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου ανθρώπου να μη ζητάει χάρες, αλλά να είναι έτοιμος να κάνει το καλό στους άλλους.


άρεσε σε 171
Συνήθως, την ισχυρότερη μνήμη την έχουν εκείνοι που είναι αργοί στην αντίληψη.


άρεσε σε 167
Είμαστε όλοι φίλοι των ευτυχούντων, ενώ των δυστυχούντων δεν είναι φίλος ούτε ο πατέρας.


άρεσε σε 166
Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.


άρεσε σε 128
Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο άλλος τον ξεπερνάει.


άρεσε σε 118
Κάθε εργασία επί πληρωμή αποσπά και φθείρει το μυαλό.


άρεσε σε 110
Κάλλιο τρελός με όλους παρά συνετός και μόνος.


άρεσε σε 90
Η οικογένεια είναι η ένωση που καθιερώθηκε από τη φύση για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών του ανθρώπου.


άρεσε σε 78
Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του


άρεσε σε 75
Είναι ανάρμοστο για ένα νέο άνθρωπο να χρησιμοποιεί αφορισμούς.


άρεσε σε 63
Ποιος είναι πολίτης; Πολίτης είναι αυτός που είναι ικανός να κυβερνήσει και να κυβερνηθεί.


άρεσε σε 54


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou